Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< 1 Petrus 4         2 Petrus 1 >>

1 Petrus 5

5:1  De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden: Literatuur:

5:2  Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed; Literatuur:

5:3  Noch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. Literatuur:

5:4  En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Literatuur:

5:5  Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade. Literatuur:

5:6  Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. Literatuur:

5:7  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Literatuur:

5:8  Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden; Literatuur:

5:9  Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. Literatuur:

5:10  De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fondere ulieden.

5:11  Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

5:12  Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods, in welke gij staat.

5:13  U groet de medeuitverkorene Gemeente, die in Babylon is, en Markus, mijn zoon.

5:14  Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus zijt. Amen.

<< 1 Petrus 4         2 Petrus 1 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)