Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Hebreeën 12         Jakobus 1 >>

Hebreeën 13

13:1  Dat de broederlijke liefde blijve.

13:2  Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd.

13:3  Gedenkt der gevangenen, alsof gij mede gevangen waart; en dergenen, die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelven in het lichaam kwalijk gehandeld waart.

13:4  Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt; maar hoereerders en overspelers zal God oordelen.

13:5  Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en zijt vergenoegd met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten. Literatuur:

13:6  Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen. Literatuur:

13:7  Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Literatuur:

13:8  Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Literatuur:

13:9  Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen; want het is goed, dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben. Literatuur:

13:10  Wij hebben een altaar, van hetwelk geen macht hebben te eten, die den tabernakel dienen. Literatuur:

13:11  Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door den hogepriester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Literatuur:

13:12  Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Literatuur:

13:13  Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.

13:14  Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende.

13:15  Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden.

13:16  En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet; want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Literatuur:

13:17  Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig. Literatuur:

13:18  Bidt voor ons; want wij vertrouwen, dat wij een goed geweten hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen.

13:19  En ik bid u te meer, dat gij dit doet, opdat ik te eerder ulieden moge wedergegeven worden.

13:20  De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, Literatuur:

13:21  Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Literatuur:

13:22  Doch ik bid u, broeders, verdraagt het woord dezer vermaning; want ik heb u in het kort geschreven.

13:23  Weet, dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welken (zo hij haast komt) ik u zal zien.

13:24  Groet al uw voorgangeren, en al de heiligen. U groeten die van Italie zijn.

13:25  De genade zij met u allen. Amen.<Uit Italie geschreven aan de Hebreeen door Timotheus.>

<< Hebreeën 12         Jakobus 1 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)