Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< 1 Thessalonicenzen 4         2 Thessalonicenzen 1 >>

1 Thessalonicenzen 5

5:1  Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve. Literatuur:

5:2  Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht. Literatuur:

5:3  Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden; Literatuur:

5:4  Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Literatuur:

5:5  Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Literatuur:

5:6  Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn. Literatuur:

5:7  Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken; Literatuur:

5:8  Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid. Literatuur:

5:9  Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus. Literatuur:

5:10  Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden. Literatuur:

5:11  Daarom vermaant elkander, en sticht de een den anderen, gelijk gij ook doet. Literatuur:

5:12  En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen; Literatuur:


Preken
Bestuur (Deel 7)  

5:13  En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander.

5:14  En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen. Literatuur:

5:15  Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde; maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Literatuur:

5:16  Verblijdt u te allen tijd.

5:17  Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Literatuur:

5:18  Blust den Geest niet uit.

5:19  Veracht de profetieen niet. Literatuur:

5:20  Beproeft alle dingen; behoudt het goede.

5:21  Onthoudt u van allen schijn des kwaads. Literatuur:

5:22  En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.

5:23  Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal. Literatuur:


Artikelen
De vrucht van de Geest: Trouw  

Bijbelstudies
Wat is de mens precies?  

5:24  Groet al de broeders met een heiligen kus. Literatuur:

5:25  Ik bezweer ulieden bij den Heere, dat deze zendbrief al den heiligen broederen gelezen worde.

5:26  De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen.<De eerste brief aan de Thessalonicenzen werd geschreven vanuit Athene.>

5:27  

5:28  

<< 1 Thessalonicenzen 4         2 Thessalonicenzen 1 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)