Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Colossenzen 2         Colossenzen 4 >>

Colossenzen 3

3:1  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. Literatuur:

3:2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Literatuur:

3:3  Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Literatuur:

3:4  Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Literatuur:

3:5  Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst. Literatuur:

3:6  Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid; Literatuur:

3:7  In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet. Literatuur:

3:8  Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond. Literatuur:

3:9  Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, Literatuur:

3:10  En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft; Literatuur:

3:11  Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen. Literatuur:

3:12  Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; Literatuur:

3:13  Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. Literatuur:

3:14  En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. Literatuur:

3:15  En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar. Literatuur:

3:16  Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. Literatuur:

3:17  En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem. Literatuur:

3:18  Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in den Heere. Literatuur:

3:19  Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, en wordt niet verbitterd tegen haar.

3:20  Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in alles, want dat is den Heere welbehagelijk. Literatuur:


Artikelen
Het vijfde gebod  

3:21  Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Literatuur:


Artikelen
Het vijfde gebod  (2)

3:22  Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees, niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. Literatuur:

3:23  En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen; Literatuur:

3:24  Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient den Heere Christus. Literatuur:

3:25  Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft; en er is geen aanneming des persoons. Literatuur:

<< Colossenzen 2         Colossenzen 4 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)