Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< 2 Corinthiërs 13         Galaten 2 >>

Galaten 1

1:1  Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft),

1:2  En al de broeders, die met mij zijn, aan de Gemeenten van Galatie:

1:3  Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus; Literatuur:

1:4  Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; Literatuur:

1:5  Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Literatuur:


Boekjes
'Na drie dagen'  

1:6  Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Literatuur:

1:7  Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. Literatuur:

1:8  Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Literatuur:

1:9  Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Literatuur:

1:10  Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Literatuur:


Preken
Bestuur (Deel 4)  

1:11  Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens. Literatuur:

1:12  Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Literatuur:

1:13  Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de Gemeente Gods vervolgde, en dezelve verwoestte; Literatuur:


Boekjes
Behoed de waarheid!  

Preken
Pascha (Deel 2)  

Boekjes
Wat is precies de KERK?  

1:14  En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Literatuur:

1:15  Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn genade, Literatuur:

1:16  Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelven door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed; Literatuur:

1:17  En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degenen, die voor mij apostelen waren; maar ik ging henen naar Arabie, en keerde wederom naar Damaskus. Literatuur:

1:18  Daarna kwam ik na drie jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef bij hem vijftien dagen. Literatuur:

1:19  En zag geen ander van de apostelen, dan Jakobus, den broeder des Heeren.

1:20  Hetgeen nu ik u schrijf, ziet, ik getuig voor God, dat ik niet lieg!

1:21  Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrie en van Cilicie.

1:22  En ik was van aangezicht onbekend aan de Gemeenten in Judea, die in Christus zijn.

1:23  Maar zij hadden alleenlijk gehoord, dat men zeide: Degene, die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, hetwelk hij eertijds verwoestte. Literatuur:

1:24  En zij verheerlijkten God in mij.

<< 2 Corinthiërs 13         Galaten 2 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)