Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< 1 Corinthiërs 10         1 Corinthiërs 12 >>

1 Corinthiërs 11

11:1  Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Literatuur:

11:2  En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt, en de inzettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb. Literatuur:

11:3  Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus. Literatuur:

11:4  Een iegelijk man, die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd;

11:5  Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden ware.

11:6  Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worde; maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekke.

11:7  Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans.

11:8  Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man.

11:9  Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man.

11:10  Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil.

11:11  Nochtans is noch de man zonder de vrouw, noch de vrouw zonder den man, in den Heere.

11:12  Want gelijkerwijs de vrouw uit den man is, alzo is ook de man door de vrouw; doch alle dingen zijn uit God.

11:13  Oordeelt gij onder uzelven: is het betamelijk, dat de vrouw ongedekt God bidde?

11:14  Of leert u ook de natuur zelve niet, dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is?

11:15  Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is; omdat het lange haar voor een deksel haar is gegeven?

11:16  Doch indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, noch de Gemeenten Gods. Literatuur:

11:17  Dit nu, hetgeen ik u aanzegge, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Literatuur:

11:18  Want eerstelijk, als gij samenkomt in de Gemeente, zo hoor ik, dat er scheuringen zijn onder u; en ik geloof het ten dele; Literatuur:

11:19  Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Literatuur:

11:20  Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Literatuur:

11:21  Want in het eten neemt een iegelijk te voren zijn eigen avondmaal; en deze is hongerig, en de andere is dronken. Literatuur:

11:22  Hebt gij dan geen huizen, om er te eten en te drinken? Of veracht gij de Gemeente Gods, en beschaamt gij degenen, die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In dezen prijs ik u niet. Literatuur:

11:23  Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in den nacht, in welken Hij verraden werd, het brood nam; Literatuur:

11:24  En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Literatuur:

11:25  Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis. Literatuur:

11:26  Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt. Literatuur:

11:27  Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of den drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. Literatuur:

11:28  Maar de mens beproeve zichzelven, en ete alzo van het brood, en drinke van den drinkbeker. Literatuur:

11:29  Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren. Literatuur:

11:30  Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen.

11:31  Want indien wij onszelven oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden.

11:32  Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Literatuur:

11:33  Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander.

11:34  Doch zo iemand hongert, dat hij te huis ete, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen, als ik zal gekomen zijn. Literatuur:

<< 1 Corinthiërs 10         1 Corinthiërs 12 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)