Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Romeinen 11         Romeinen 13 >>

Romeinen 12

12:1  Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Literatuur:

12:2  En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Literatuur:

12:3  Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Literatuur:

12:4  Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben;

12:5  Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. Literatuur:

12:6  Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is,

12:7  Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs; hetzij bediening, in het bedienen; hetzij die leert, in het leren;

12:8  Hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, in naarstigheid; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid.

12:9  De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.

12:10  Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande. Literatuur:

12:11  Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere.

12:12  Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed. Literatuur:

12:13  Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.

12:14  Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet. Literatuur:

12:15  Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.

12:16  Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.

12:17  Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Literatuur:

12:18  Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. Literatuur:

12:19  Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Literatuur:

12:20  Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Literatuur:

12:21  Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Literatuur:

<< Romeinen 11         Romeinen 13 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)