Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Johannes 10         Johannes 12 >>

Johannes 11

11:1  En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus, van Bethanie, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Literatuur:

11:2  (Maria nu was degene, die den Heere gezalfd heeft met zalf, en Zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren; welker broeder Lazarus krank was.) Literatuur:


Preken
Gebed (Deel 1)  

11:3  Zijn zusters dan zonden tot Hem, zeggende: Heere, zie, dien Gij liefhebt, is krank. Literatuur:

11:4  En Jezus, dat horende, zeide: Deze krankheid is niet tot den dood, maar ter heerlijkheid Gods; opdat de Zone Gods door dezelve verheerlijkt worde. Literatuur:


Preken
Gebed (Deel 1)  

11:5  Jezus nu had Martha, en haar zuster, en Lazarus lief.

11:6  Als Hij dan gehoord had, dat hij krank was, toen bleef Hij nog twee dagen in de plaats, waar Hij was. Literatuur:

11:7  Daarna zeide Hij verder tot de discipelen: Laat ons wederom naar Judea gaan. Literatuur:


Preken
Gebed (Deel 1)  

11:8  De discipelen zeiden tot Hem: Rabbi! de Joden hebben U nu onlangs gezocht te stenigen, en gaat Gij wederom derwaarts?

11:9  Jezus antwoordde: Zijn er niet twaalf uren in den dag? Indien iemand in den dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht dezer wereld ziet; Literatuur:

11:10  Maar indien iemand in den nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Literatuur:

11:11  Dit sprak Hij; en daarna zeide Hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt; maar Ik ga heen, om hem uit den slaap op te wekken. Literatuur:

11:12  Zijn discipelen dan zeiden: Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Literatuur:


Bijbelstudies
Wat is de mens precies?  

11:13  Doch Jezus had gesproken van zijn dood; maar zij meenden, dat Hij sprak van de rust des slaaps. Literatuur:


Bijbelstudies
Wat is de mens precies?  

11:14  Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit: Lazarus is gestorven. Literatuur:


Bijbelstudies
Wat is de mens precies?  

11:15  En Ik ben blijde om uwentwil, dat Ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt; doch laat ons tot hem gaan.

11:16  Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen: Laat ons ook gaan, opdat wij met Hem sterven.

11:17  Jezus dan, gekomen zijnde, vond, dat hij nu vier dagen in het graf geweest was. Literatuur:

11:18  (Bethanie nu was nabij Jeruzalem, omtrent vijftien stadien van daar.) Literatuur:


Preken
Gebed (Deel 2)  

11:19  En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Literatuur:


Preken
Gebed (Deel 2)  

11:20  Martha dan, als zij hoorde, dat Jezus kwam, ging Hem tegemoet; doch Maria bleef in huis zitten. Literatuur:

11:21  Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart Gij hier geweest, zo ware mijn broeder niet gestorven; Literatuur:

11:22  Maar ook nu weet ik, dat alles, wat Gij van God begeren zult, God U het geven zal. Literatuur:

11:23  Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal wederopstaan. Literatuur:

11:24  Martha zeide tot Hem: Ik weet, dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatsten dage. Literatuur:

11:25  Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; Literatuur:

11:26  En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Literatuur:

11:27  Zij zeide tot Hem: Ja, Heere; ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zone Gods, Die in de wereld komen zou.

11:28  En dit gezegd hebbende, ging zij heen, en riep Maria, haar zuster, heimelijk, zeggende: De Meester is daar, en Hij roept u.

11:29  Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op, en ging tot Hem.

11:30  (Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats, waar Hem Martha tegemoet gekomen was.)

11:31  De Joden dan, die met haar in het huis waren, en haar vertroostten, ziende Maria, dat zij haastelijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende: Zij gaat naar het graf, opdat zij aldaar wene.

11:32  Maria dan, als zij kwam, waar Jezus was, en Hem zag, viel aan Zijn voeten, zeggende tot Hem: Heere, indien Gij hier geweest waart, zo ware mijn broeder niet gestorven.

11:33  Jezus dan, als Hij haar zag wenen, en de Joden, die met haar kwamen, ook wenen, werd zeer bewogen in den geest, en ontroerde Zichzelven;

11:34  En zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: Heere, kom en zie het.

11:35  De Joden dan zeiden: Ziet, hoe lief Hij hem had!

11:36  En sommigen uit hen zeiden: Kon Hij, Die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken, dat ook deze niet gestorven ware?

11:37  Jezus dan wederom in Zichzelven zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf; en het was een spelonk, en een steen was daarop gelegd.

11:38  Jezus zeide: Neemt den steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot Hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft vier dagen aldaar gelegen. Literatuur:


Preken
Gebed (Deel 1)  

11:39  Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Literatuur:

11:40  Zij namen dan den steen weg, waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts, en zeide: Vader, Ik dank U, dat Gij Mij gehoord hebt. Literatuur:

11:41  Doch Ik wist, dat Gij Mij altijd hoort; maar om der schare wil, die rondom staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven, dat Gij Mij gezonden hebt. Literatuur:

11:42  En als Hij dit gezegd had, riep Hij met grote stemme: Lazarus, kom uit! Literatuur:

11:43  En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: Ontbindt hem, en laat hem heengaan. Literatuur:

11:44  Velen dan uit de Joden, die tot Maria gekomen waren, en aanschouwd hadden, hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in Hem. Literatuur:

11:45  Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeen, en zeiden tot hen, hetgeen Jezus gedaan had.

11:46  De overpriesters dan en de Farizeen vergaderden den raad, en zeiden: Wat zullen wij doen? want deze Mens doet vele tekenen.

11:47  Indien wij Hem alzo laten geworden, zij zullen allen in Hem geloven, en de Romeinen zullen komen, en wegnemen beide onze plaats en volk.

11:48  En een uit hen, namelijk Kajafas, die deszelven jaars hogepriester was, zeide tot hen: Gij verstaat niets;

11:49  En gij overlegt niet, dat het ons nut is, dat een mens sterve voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga.

11:50  En dit zeide hij niet uit zichzelven; maar, zijnde hogepriester deszelven jaars, profeteerde hij, dat Jezus sterven zou voor het volk;

11:51  En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot een zou vergaderen.

11:52  Van dien dag dan af beraadslaagden zij te zamen, dat zij Hem doden zouden.

11:53  Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden; maar ging van daar naar het land bij de woestijn, naar de stad, genaamd Efraim, en verkeerde aldaar met Zijn discipelen.

11:54  En het pascha der Joden was nabij, en velen uit dat land gingen op naar Jeruzalem, voor het pascha, opdat zij zichzelven reinigden.

11:55  Zij zochten dan Jezus, en zeiden onder elkander, staande in den tempel: Wat dunkt u? Dunkt u, dat Hij niet komen zal tot het feest? Literatuur:

11:56  De overpriesters nu en de Farizeen hadden een gebod gegeven, dat, zo iemand wist, waar Hij was, hij het zou te kennen geven, opdat zij Hem mochten vangen. Literatuur:

11:57   Literatuur:

<< Johannes 10         Johannes 12 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)