Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Lukas 20         Lukas 22 >>

Lukas 21

21:1  En opziende, zag Hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen. Literatuur:

21:2  En Hij zag ook een zekere arme weduwe twee kleine penningen daarin werpen. Literatuur:

21:3  En Hij zeide: Waarlijk, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer dan allen heeft ingeworpen. Literatuur:

21:4  Want die allen hebben van hun overvloed geworpen tot de gaven Gods; maar deze heeft van haar gebrek, al den leeftocht, dien zij had, daarin geworpen. Literatuur:

21:5  En als sommigen zeiden van den tempel, dat hij met schone stenen en begiftigingen versierd was, zeide Hij:

21:6  Wat deze dingen aangaat, die gij aanschouwt, er zullen dagen komen, in welke niet een steen op den anderen steen zal gelaten worden, die niet zal worden afgebroken.

21:7  En zij vraagden Hem, zeggende: Meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn, en welk is het teken, wanneer deze dingen zullen geschieden?

21:8  En Hij zeide: Ziet, dat gij niet verleid wordt; want velen zullen er komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en de tijd is nabij gekomen, gaat dan hen niet na. Literatuur:


Bijbelstudies
Wereldvrede -- of wereldchaos?  

21:9  En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten, zo wordt niet verschrikt; want deze dingen moeten eerst geschieden; maar nog is terstond het einde niet. Literatuur:


Bijbelstudies
Wereldvrede -- of wereldchaos?  

21:10  Toen zeide Hij tot hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Literatuur:


Bijbelstudies
Wereldvrede -- of wereldchaos?  

21:11  En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentien; er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemel geschieden. Literatuur:


Bijbelstudies
Wereldvrede -- of wereldchaos?  

21:12  Maar voor dit alles, zullen zij hun handen aan ulieden slaan, en u vervolgen, u overleverende in de synagogen en gevangenissen; en gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders, om Mijns Naams wil.

21:13  En dit zal u overkomen tot een getuigenis.

21:14  Neemt dan in uw harten voor, van te voren niet te overdenken, hoe gij u verantwoorden zult;

21:15  Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken, noch wederstaan allen, die zich tegen u zetten.

21:16  En gij zult overgeleverd worden ook van ouders, en broeders, en magen, en vrienden; en zij zullen er sommigen uit u doden.

21:17  En gij zult van allen gehaat worden om Mijns Naams wil.

21:18  Doch niet een haar uit uw hoofd zal verloren gaan.

21:19  Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid.

21:20  Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is. Literatuur:

21:21  Alsdan die in Judea zijn, dat zij vlieden naar de bergen; en die in het midden van dezelve zijn, dat zij daaruit trekken; en die op de velden zijn, dat zij in dezelve niet komen. Literatuur:

21:22  Want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worde, dat geschreven is. Literatuur:

21:23  Doch wee den bevruchten en den zogenden vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land, en toorn over dit volk. Literatuur:

21:24  En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Literatuur:

21:25  En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven; Literatuur:

21:26  En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Literatuur:

21:27  En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Literatuur:

21:28  Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Literatuur:

21:29  En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgeboom, en al de bomen. Literatuur:

21:30  Wanneer zij nu uitspruiten, en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven, dat de zomer nu nabij is. Literatuur:

21:31  Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is. Literatuur:

21:32  Voorwaar Ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn. Literatuur:

21:33  De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Literatuur:

21:34  En wacht uzelven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens over kome. Literatuur:

21:35  Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen, die op den gansen aardbodem gezeten zijn. Literatuur:

21:36  Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen. Literatuur:

21:37  Des daags nu was Hij lerende in den tempel; maar des nachts ging Hij uit, en vernachtte op den berg, genaamd den Olijf berg.

21:38  En al het volk kwam des morgens vroeg tot Hem in den tempel, om Hem te horen.

<< Lukas 20         Lukas 22 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)