Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Lukas 15         Lukas 17 >>

Lukas 16

16:1  En Hij zeide ook tot Zijn discipelen: Er was een zeker rijk mens, welke een rentmeester had; en deze werd bij hem verklaagd, als die zijn goederen doorbracht.

16:2  En hij riep hem, en zeide tot hem: Hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap; want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn.

16:3  En de rentmeester zeide bij zichzelven: Wat zal ik doen, dewijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt? Graven kan ik niet; te bedelen schaam ik mij.

16:4  Ik weet, wat ik doen zal, opdat, wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, zij mij in hun huizen ontvangen.

16:5  En hij riep tot zich een iegelijk van de schuldenaars zijns heeren, en zeide tot den eersten: Hoeveel zijt gij mijn heer schuldig?

16:6  En hij zeide: Honderd vaten olie. En hij zeide tot hem: Neem uw handschrift, en nederzittende, schrijf haastelijk vijftig.

16:7  Daarna zeide hij tot een anderen: En gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zeide: Honderd mudden tarwe. En hij zeide tot hem: Neem uw handschrift, en schrijf tachtig.

16:8  En de heer prees den onrechtvaardigen rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had; want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts, in hun geslacht.

16:9  En Ik zeg ulieden: Maakt uzelven vrienden uit den onrechtvaardigen Mammon, opdat, wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen.

16:10  Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw; en die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Literatuur:

16:11  Zo gij dan in den onrechtvaardigen Mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen? Literatuur:

16:12  En zo gij in eens anders goed niet getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe geven? Literatuur:

16:13  Geen huisknecht kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten, en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen, en den anderen verachten; gij kunt God niet dienen en den Mammon. Literatuur:

16:14  En al deze dingen hoorden ook de Farizeen, die geldgierig waren, en zij beschimpten Hem. Literatuur:

16:15  En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die uzelven rechtvaardigt voor de mensen; maar God kent uw harten; want dat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. Literatuur:

16:16  De wet en de profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het Koninkrijk Gods verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelve. Literatuur:

16:17  En het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valle.

16:18  Een iegelijk, die zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel; en een iegelijk, die de verlatene van den man trouwt, die doet ook overspel.

16:19  En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig. Literatuur:


Bijbelstudies
Wat is de 'hel'?  

16:20  En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren; Literatuur:


Bijbelstudies
Wat is de 'hel'?  

16:21  En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens, die van de tafel des rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. Literatuur:


Bijbelstudies
Wat is de 'hel'?  

16:22  En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham. Literatuur:


Bijbelstudies
Wat is de 'hel'?  
Wat is de 'hel'?  

16:23  En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot. Literatuur:

16:24  En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijde smarten in deze vlam. Literatuur:


Bijbelstudies
Wat is de 'hel'?  
Wat is de 'hel'?  

16:25  Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. Literatuur:


Bijbelstudies
Wat is de 'hel'?  
Wat is de 'hel'?  

16:26  En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen. Literatuur:


Bijbelstudies
Wat is de 'hel'?  
Wat is de 'hel'?  

16:27  En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis; Literatuur:


Bijbelstudies
Wat is de 'hel'?  
Wat is de 'hel'?  

16:28  Want ik heb vijf broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Literatuur:


Bijbelstudies
Wat is de 'hel'?  
Wat is de 'hel'?  

16:29  Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. Literatuur:


Bijbelstudies
Wat is de 'hel'?  

16:30  En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren. Literatuur:


Bijbelstudies
Wat is de 'hel'?  

16:31  Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Literatuur:


Bijbelstudies
Wat is de 'hel'?  

<< Lukas 15         Lukas 17 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)