Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Lukas 1         Lukas 3 >>

Lukas 2

2:1  En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.

2:2  Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrie stadhouder was.

2:3  En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.

2:4  En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);

2:5  Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.

2:6  En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. Literatuur:

2:7  En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. Literatuur:

2:8  En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. Literatuur:

2:9  En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.

2:10  En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;

2:11  Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. Literatuur:

2:12  En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. Literatuur:

2:13  En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: Literatuur:

2:14  Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Literatuur:

2:15  En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.

2:16  En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.

2:17  En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was.

2:18  En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.

2:19  Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart.

2:20  En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.

2:21  En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.

2:22  En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem den Heere voorstelden;

2:23  (Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden.)

2:24  En opdat zij offerande gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven.

2:25  En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israels, en de Heilige Geest was op hem.

2:26  En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien.

2:27  En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen;

2:28  Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide:

2:29  Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;

2:30  Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,

2:31  Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken:

2:32  Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israel.

2:33  En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd.

2:34  En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israel, en tot een teken, dat wedersproken zal worden.

2:35  (En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan) opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.

2:36  En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit den stam van Aser; deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af.

2:37  En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit den tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag.

2:38  En deze, te dierzelfder ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.

2:39  En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth.

2:40  En het Kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem. Literatuur:

2:41  En Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem, op het feest van pascha. Literatuur:

2:42  En toen Hij twaalf jaren oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van den feestdag; Literatuur:

2:43  En de dagen aldaar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het Kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en Zijn moeder wisten het niet. Literatuur:

2:44  Maar menende, dat Hij in het gezelschap op den weg was, gingen zij een dagreize, en zochten Hem onder de magen, en onder de bekenden. Literatuur:

2:45  En als zij Hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, Hem zoekende. Literatuur:

2:46  En het geschiedde, na drie dagen, dat zij Hem vonden in den tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende, en hen ondervragende. Literatuur:


Preken
Pascha (Deel 10)  (2)

Boekjes
Wat is precies de KERK?  

2:47  En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden. Literatuur:


Preken
Pascha (Deel 10)  (2)

Boekjes
Wat is precies de KERK?  

2:48  En zij, Hem ziende, werden verslagen; en Zijn moeder zeide tot Hem: Kind! waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht. Literatuur:

2:49  En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? Literatuur:

2:50  En zij verstonden het woord niet, dat Hij tot hen sprak. Literatuur:

2:51  En Hij ging met hen af, en kwam te Nazareth, en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Literatuur:

2:52  En Jezus nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade bij God en de mensen. Literatuur:


Artikelen
Het vijfde gebod  (2)

<< Lukas 1         Lukas 3 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)