Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Mattheüs 19         Mattheüs 21 >>

Mattheüs 20

20:1  Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met den morgenstond uitging, om arbeiders te huren in zijn wijngaard. Literatuur:

20:2  En als hij met de arbeiders eens geworden was, voor een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard. Literatuur:

20:3  En uitgegaan zijnde omtrent de derde ure, zag hij anderen, ledig staande op de markt.

20:4  En hij zeide tot dezelve: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen.

20:5  Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende ure, deed hij desgelijks.

20:6  En uitgegaan zijnde omtrent de elfde ure, vond hij anderen ledig staande, en zeide tot hen: Wat staat gij hier den gehelen dag ledig?

20:7  Zij zeiden tot hem: Omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen.

20:8  Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards, tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders, en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten.

20:9  En als zij kwamen, die ter elfder ure gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning.

20:10  En de eersten komende, meenden, dat zij meer ontvangen zouden; en zij zelven ontvingen ook elk een penning.

20:11  En dien ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen den heer des huizes, Literatuur:

20:12  Zeggende: Deze laatsten hebben maar een uur gearbeid, en gij hebt ze ons gelijk gemaakt, die den last des daags en de hitte gedragen hebben. Literatuur:

20:13  Doch hij, antwoordende, zeide tot een van hen: Vriend! ik doe u geen onrecht; zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning? Literatuur:

20:14  Neem het uwe en ga heen. Ik wil dezen laatsten ook geven, gelijk als u. Literatuur:

20:15  Of is het mij niet geoorloofd, te doen met het mijne, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? Literatuur:

20:16  Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Literatuur:

20:17  En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot Zich de twaalf discipelen alleen op den weg, en zeide tot hen:

20:18  Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal den overpriesteren en Schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen; Literatuur:


Boekjes
'Na drie dagen'  

20:19  En zij zullen Hem den heidenen overleveren, om Hem te bespotten en te geselen, en te kruisigen; en ten derden dage zal Hij weder opstaan. Literatuur:


Boekjes
'Na drie dagen'  

20:20  Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot Hem met haar zonen, Hem aanbiddende, en begerende wat van Hem. Literatuur:

20:21  En Hij zeide tot haar: Wat wilt gij? Zij zeide tot Hem: Zeg, dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot Uw rechter, en de ander tot Uw linker hand in Uw Koninkrijk. Literatuur:

20:22  Maar Jezus antwoordde en zeide: Gijlieden weet niet wat gij begeert; kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt worde? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen.

20:23  En Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met den doop, waarmede Ik gedoopt worde, zult gij gedoopt worden; maar het zitten tot Mijn rechter, en tot Mijn linker hand, staat bij Mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van Mijn Vader.

20:24  En als de andere tien dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de twee broeders.

20:25  En als Jezus hen tot Zich geroepen had, zeide Hij: Gij weet, dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen. Literatuur:

20:26  Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar; Literatuur:

20:27  En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Literatuur:

20:28  Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Literatuur:

20:29  En als zij van Jericho uitgingen, is Hem een grote schare gevolgd.

20:30  En ziet, twee blinden, zittende aan den weg, als zij hoorden, dat Jezus voorbijging, riepen, zeggende: Heere, Gij Zone Davids! ontferm U onzer.

20:31  En de schare bestrafte hen, opdat zij zwijgen zouden; maar zij riepen te meer, zeggende: Ontferm U onzer, Heere, Gij Zone Davids!

20:32  En Jezus, stil staande, riep hen en zeide: Wat wilt gij, dat Ik u doe?

20:33  Zij zeiden tot Hem: Heere! dat onze ogen geopend worden.

20:34  En Jezus, innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid, raakte hun ogen aan; en terstond werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem.

<< Mattheüs 19         Mattheüs 21 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)