Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Maleachi 4         Mattheüs 2 >>

Mattheüs 1

1:1  Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham.

1:2  Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en zijn broeders;

1:3  En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram;

1:4  En Aram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahasson, en Nahasson gewon Salmon;

1:5  En Salmon gewon Booz bij Rachab, en Booz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai;

1:6  En Jessai gewon David, den koning; en David, de koning, gewon Salomon bij degene, die Uria''s vrouw was geweest;

1:7  En Salomon gewon Roboam, en Roboam gewon Abia, en Abia gewon Asa;

1:8  En Asa gewon Josafat, en Josafat gewon Joram, en Joram gewon Ozias;

1:9  En Ozias gewon Joatham, en Joatham gewon Achaz, en Achaz gewon Ezekias;

1:10  En Ezekias gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josias;

1:11  En Josias gewon Jechonias, en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering.

1:12  En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salathiel, en Salathiel gewon Zorobabel;

1:13  En Zorobabel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor;

1:14  En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Elihud;

1:15  En Elihud gewon Eleazar, en Eleazar gewon Matthan, en Matthan gewon Jakob;

1:16  En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus.

1:17  Al de geslachten dan, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische overvoering, zijn veertien geslachten; en van de Babylonische overvoering tot Christus, zijn veertien geslachten.

1:18  De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest. Literatuur:

1:19  Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. Literatuur:

1:20  En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest; Literatuur:

1:21  En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Literatuur:

1:22  En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende:

1:23  Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. Literatuur:

1:24  Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen;

1:25  En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en heette Zijn naam JEZUS. Literatuur:

<< Maleachi 4         Mattheüs 2 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)