Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Hosea 11         Hosea 13 >>

Hosea 12

12:1  (:) Efraim weidt zich met wind, en jaagt den oostenwind na; den gansen dag vermenigvuldigt hij leugen en verwoesting; en zij maken verbond met Assur, en de olie wordt naar Egypte gevoerd. Literatuur:

12:2  (:) Ook heeft de HEERE een twist met Juda, en Hij zal bezoeking doen over Jakob naar zijn wegen, naar zijn handelingen zal Hij hem vergelden. Literatuur:

12:3  (:) In moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzenen; en in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Literatuur:

12:4  (:) Ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen den Engel, en overmocht Hem; hij weende en smeekte Hem. Te Beth-el vond hij Hem, en aldaar sprak Hij met ons; Literatuur:

12:5  (:) Namelijk, de HEERE, de God der heirscharen; HEERE is Zijn gedenknaam. Literatuur:

12:6  (:) Gij dan, bekeer u tot uw God, bewaar weldadigheid en recht, en wacht geduriglijk op uw God. Literatuur:

12:7  (:) In des koopmans hand is een bedriegelijke weegschaal, hij bemint te verdrukken; Literatuur:

12:8  (:) Nog zegt Efraim: Evenwel ben ik rijk geworden, ik heb mij groot goed verkregen; in al mijn arbeid zullen zij mij geen ongerechtigheid vinden, die zonde zij. Literatuur:

12:9  (:) Maar Ik ben de HEERE, uw God, van Egypteland af; Ik zal u nog in tenten doen wonen, als in de dagen der samenkomst; Literatuur:

12:10  (:) En Ik zal spreken tot de profeten, en Ik zal het gezicht vermenigvuldigen; en door den dienst der profeten zal Ik gelijkenissen voorstellen. Literatuur:

12:11  (:) Zekerlijk is Gilead ongerechtigheid, zij zijn enkel ijdelheid; te Gilgal offeren zij ossen, ja, hun altaren zijn als steen hopen op de voren der velden. Literatuur:

12:12  (:) Jakob vlood toch naar het veld van Syrie, en Israel diende om een vrouw, en hoedde om een vrouw. Literatuur:

12:13  (:) Maar de HEERE voerde Israel op uit Egypte door een profeet, en door een profeet werd hij gehoed.

12:14  (:) Efraim daarentegen heeft Hem zeer bitterlijk vertoornd; daarom zal Hij zijn bloed op hem laten, en zijn Heere zal hem zijn smaad vergelden.

<< Hosea 11         Hosea 13 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)