Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Ezechiël 3         Ezechiël 5 >>

Ezechiël 4

4:1  En gij, mensenkind, neem u een tichelsteen, en leg dien voor uw aangezicht, en bewerp daarop de stad Jeruzalem. Literatuur:


Bijbelstudies
Behoort u te worden gedoopt?  

4:2  En maak een belegering tegen haar, en bouw tegen haar sterkten, en werp tegen haar een wal op, en stel legers tegen haar, en zet tegen haar stormrammen rondom. Literatuur:


Bijbelstudies
Behoort u te worden gedoopt?  

4:3  Verder, neem gij u een ijzeren pan, en stel ze tot een ijzeren muur tussen u en tussen die stad; en richt uw aangezicht tegen haar, dat zij in belegering kome, en gij zult ze belegeren. Dit zij den huize Israels een teken. Literatuur:


Bijbelstudies
Behoort u te worden gedoopt?  

4:4  Lig gij ook neder op uw linkerzijde, en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israels, naar het getal der dagen, dat gij daarop zult liggen, zult gij hun ongerechtigheid dragen. Literatuur:


Boekjes
'Na drie dagen'  

Bijbelstudies
Behoort u te worden gedoopt?  

4:5  Want Ik heb u gegeven de jaren hunner ongerechtigheid, naar het getal der dagen, driehonderd en negentig dagen, dat gij de ongerechtigheid van het huis Israels dragen zult. Literatuur:


Boekjes
'Na drie dagen'  

Bijbelstudies
Behoort u te worden gedoopt?  

4:6  Als gij nu deze voleinden zult, lig ten anderen male neder op uw rechterzijde, en gij zult de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen veertig dagen; Ik heb u gegeven elken dag voor elk jaar. Literatuur:


Boekjes
'Na drie dagen'  

Bijbelstudies
Behoort u te worden gedoopt?  

4:7  Daarom zult gij uw aangezicht richten tegen de belegering van Jeruzalem, en uw arm zal ontbloot zijn; en gij zult tegen haar profeteren. Literatuur:


Bijbelstudies
Behoort u te worden gedoopt?  

4:8  En ziet, Ik zal dikke touwen aan u leggen, dat gij u niet omkeert van uw ene zijde tot uw andere zijde, totdat gij de dagen uwer belegering voleind hebt. Literatuur:


Bijbelstudies
Behoort u te worden gedoopt?  

4:9  En neemt gij voor u tarwe, en gerst, en bonen, en linzen, en heerse, en spelt; en doe die in een vat, en maak die u tot brood; naar het getal der dagen, die gij op uw zijde nederliggen zult, driehonderd en negentig dagen, zult gij dat eten. Literatuur:


Bijbelstudies
Behoort u te worden gedoopt?  

4:10  Uw spijze nu, die gij eten zult, zal in gewicht zijn twintig sikkelen daags; van tijd tot tijd zult gij die eten. Literatuur:


Bijbelstudies
Behoort u te worden gedoopt?  

4:11  Gij zult ook water naar zekere maat drinken, het zesde deel van een hin; van tijd tot tijd zult gij het drinken. Literatuur:


Bijbelstudies
Behoort u te worden gedoopt?  

4:12  En gij zult een gerstekoek eten, en dien zult gij met drek van des mensen afgang bakken voor hun ogen. Literatuur:


Bijbelstudies
Behoort u te worden gedoopt?  

4:13  En de HEERE zeide: Alzo zullen de kinderen Israels hun brood onrein eten onder de heidenen, waarhenen Ik hen verdrijven zal. Literatuur:


Bijbelstudies
Behoort u te worden gedoopt?  

4:14  Toen zeide ik: Ach, Heere, HEERE, zie, mijn ziel is niet verontreinigd geweest; want ik heb, van mijn jeugd af tot nu toe, geen dood aas, noch dat verscheurd is, gegeten, en geen verfoeilijk vlees is in mijn mond gekomen. Literatuur:


Bijbelstudies
Behoort u te worden gedoopt?  

4:15  En Hij zeide tot mij: Zie, Ik heb u rundermest gegeven voor mensendrek, zo zult gij uw brood daarmede bereiden. Literatuur:


Bijbelstudies
Behoort u te worden gedoopt?  

4:16  Daarna zeide Hij tot mij: Gij mensenkind, zie, Ik breek den staf des broods in Jeruzalem, en zij zullen het brood met gewicht en met kommer eten, en het water met zekere maat en met verbaasdheid drinken; Literatuur:


Bijbelstudies
Behoort u te worden gedoopt?  

4:17  Opdat zij des broods en des waters gebrek hebben, en de een met den ander verbaasd worden, en in hun ongerechtigheid uitteren. Literatuur:


Bijbelstudies
Behoort u te worden gedoopt?  

<< Ezechiël 3         Ezechiël 5 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)