Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Exodus 17         Exodus 19 >>

Exodus 18

18:1  Toen Jethro, priester van Midian, schoonvader van Mozes, hoorde al wat God aan Mozes, en aan Israel, Zijn volk, gedaan had: dat de HEERE Israel uit Egypte uitgevoerd had;

18:2  Zo nam Jethro, Mozes'' schoonvader, Zippora, Mozes'' huisvrouw (nadat hij haar wedergezonden had),

18:3  Met haar twee zonen, welker enes naam was Gersom (want hij zeide: Ik ben een vreemdeling geweest in een vreemd land);

18:4  En de naam des anderen was Eliezer, want, zeide hij, de God mijns vaders is tot mijn Hulpe geweest, en heeft mij verlost van Farao''s zwaard.

18:5  Toen nu Jethro, Mozes'' schoonvader, met zijn zonen en zijn huisvrouw, tot Mozes kwam, in de woestijn, aan den berg Gods, waar hij zich gelegerd had,

18:6  Zo zeide hij tot Mozes: Ik, uw schoonvader Jethro, kom tot u, met uw huisvrouw, en haar beide zonen met haar.

18:7  Toen ging Mozes uit, zijn schoonvader tegemoet, en hij boog zich, en kuste hem; en zij vraagden de een den ander naar den welstand, en zij gingen naar de tent.

18:8  En Mozes vertelde zijn schoonvader alles, wat de HEERE aan Farao en aan de Egyptenaren gedaan had, om Israels wil; al de moeite, die hun op dien weg ontmoet was, en dat hen de HEERE verlost had.

18:9  Jethro nu verheugde zich over al het goede, hetwelk de HEERE Israel gedaan had; dat Hij het verlost had uit de hand der Egyptenaren. Literatuur:

18:10  En Jethro zeide: Gezegend zij de HEERE, Die ulieden verlost heeft uit de hand der Egyptenaren, en uit Farao''s hand; Die dit volk van onder de hand der Egyptenaren verlost heeft!

18:11  Nu weet ik, dat de HEERE groter is dan alle goden; want in de zaak, waarin zij trotselijk gehandeld hebben, was Hij boven hen.

18:12  Toen nam Jethro, de schoonvader van Mozes, Gode brandoffer en slachtofferen; en Aaron kwam, en al de oversten van Israel, om brood te eten met den schoonvader van Mozes, voor het aangezicht Gods.

18:13  Doch het geschiedde des anderen daags, zo zat Mozes om het volk te richten, en het volk stond voor Mozes, van den morgen tot den avond.

18:14  Als de schoonvader van Mozes alles zag, wat hij het volk deed, zo zeide hij: Wat ding is dit, dat gij het volk doet? Waarom zit gij zelf alleen, en al het volk staat voor u, van den morgen tot den avond? Literatuur:


Preken
Bestuur (Deel 1)  

18:15  Toen zeide Mozes tot zijn schoonvader: Omdat dit volk tot mij komt, om God raad te vragen. Literatuur:


Preken
Bestuur (Deel 1)  

18:16  Wanneer zij een zaak hebben, zo komt het tot mij, dat ik richte tussen den man en tussen zijn naaste; en dat ik hun bekend make Gods instellingen en Zijn wetten. Literatuur:


Preken
Bestuur (Deel 1)  

18:17  Doch de schoonvader van Mozes zeide tot hem: De zaak is niet goed, die gij doet. Literatuur:


Preken
Bestuur (Deel 1)  

18:18  Gij zult geheel vervallen, zo gij, als dit volk, hetwelk bij u is; want deze zaak is te zwaar voor u, gij alleen kunt het niet doen. Literatuur:


Preken
Bestuur (Deel 1)  

18:19  Hoor nu mijn stem, ik zal u raden, en God zal met u zijn; wees gij voor het volk bij God, en breng gij de zaken voor God; Literatuur:


Preken
Bestuur (Deel 1)  

18:20  En verklaar hun de instellingen en de wetten, en maak hun bekend den weg, waarin zij wandelen zullen, en het werk, dat zij doen zullen. Literatuur:

18:21  Doch zie gij om, onder al het volk, naar kloeke mannen, God vrezende, waarachtige mannen, de gierigheid hatende; stel ze over hen, oversten der duizenden, oversten der honderden, oversten der vijftigen, oversten der tienen. Literatuur:


Preken
Bestuur (Deel 1)  

18:22  Dat zij dit volk te allen tijde richten; doch het geschiede, dat zij alle grote zaken aan u brengen, maar dat zij alle kleine zaken richten; verlicht alzo uzelven, en laat hen met u dragen. Literatuur:


Preken
Bestuur (Deel 1)  

18:23  Indien gij deze zaak doet, en God het u gebiedt, zo zult gij kunnen bestaan; zo zal ook al dit volk in vrede aan zijn plaats komen. Literatuur:


Preken
Bestuur (Deel 1)  

18:24  Mozes nu hoorde naar de stem van zijn schoonvader, en hij deed alles, wat hij gezegd had. Literatuur:


Preken
Bestuur (Deel 1)  

18:25  En Mozes verkoos kloeke mannen, uit gans Israel, en maakte hen tot hoofden over het volk; oversten der duizenden, oversten der honderden, oversten der vijftigen, en oversten der tienen; Literatuur:


Preken
Bestuur (Deel 1)  

18:26  Dat zij het volk te allen tijde richtten, de harde zaak tot Mozes brachten, maar zij alle kleine zaak richtten. Literatuur:


Preken
Bestuur (Deel 1)  

18:27  Toen liet Mozes zijn schoonvader trekken; en hij ging naar zijn land.

<< Exodus 17         Exodus 19 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)