Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Hooglied 1         Hooglied 3 >>

Hooglied 2

2:1  Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen.

2:2  Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren.

2:3  Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen; ik heb groten lust in Zijn schaduw, en zit er onder, en Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet.

2:4  Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij.

2:5  Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde.

2:6  Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en Zijn rechterhand omhelze mij.

2:7  Ik bezweer u, gij, dochteren van Jeruzalem! die bij de reeen, of bij de hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelve luste!

2:8  Dat is de stem mijns Liefsten, ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen!

2:9  Mijn Liefste is gelijk een ree, of een welp der herten; ziet, Hij staat achter onzen muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de tralien.

2:10  Mijn Liefste antwoordt, en zegt tot mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone, en kom!

2:11  Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan; Literatuur:

2:12  De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land.

2:13  De vijgeboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, Mijn vriendin! Mijn schone, en kom!

2:14  Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet, en uw gedaante is liefelijk.

2:15  Vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes.

2:16  Mijn Liefste is mijn, en ik ben Zijn, Die weidt onder de lelien,

2:17  Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden; keer om, mijn Liefste! wordt Gij gelijk een ree, of een welp der herten, op de bergen van Bether.

<< Hooglied 1         Hooglied 3 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)