Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Prediker 9         Prediker 11 >>

Prediker 10

10:1  Een dode vlieg doet de zalf des apothekers stinken en opwellen; alzo een weinig dwaasheid een man, die kostelijk is van wijsheid en van eer.

10:2  Het hart des wijzen is tot zijn rechter hand, maar het hart eens zots is tot zijn linkerhand.

10:3  En ook wanneer de dwaas op den weg wandelt, zijn hart ontbreekt hem, en hij zegt tot een iegelijk, dat hij dwaas is.

10:4  Als de geest des heersers tegen u oprijst, verlaat uw plaats niet; want het is medicijn, het stilt grote zonden.

10:5  Er is nog een kwaad, dat ik gezien heb onder de zon, als een dwaling, die van het aangezicht des oversten voortkomt.

10:6  Een dwaas wordt gezet in grote hoogheden, maar de rijken zitten in de laagte.

10:7  Ik heb knechten te paard gezien, en vorsten, gaande als knechten op de aarde.

10:8  Wie een kuil graaft, zal daarin vallen; en wie een muur doorbreekt, een slang zal hem bijten.

10:9  Wie stenen wegdraagt, zal smart daardoor lijden; wie hout klieft, zal daardoor in gevaar zijn.

10:10  Indien hij het ijzer heeft stomp gemaakt, en hij slijpt de snede niet, dan moet hij meerder kracht te werk stellen; maar de wijsheid is een uitnemende zaak, om iets recht te maken.

10:11  Indien de slang gebeten heeft, eer der bezwering geschied is, dan is er geen nuttigheid voor den allerwelsprekendsten bezweerder.

10:12  De woorden van een wijzen mond zijn aangenaam; maar de lippen van een zot verslinden hemzelven.

10:13  Het begin der woorden zijns monds is dwaasheid, en het einde zijns monds is boze dolligheid.

10:14  De dwaas maakt wel veel woorden; maar de mens weet niet, wat het zij, dat geschieden zal; en wat na hem geschieden zal, wie zal het hem te kennen geven?

10:15  De arbeid der zotten maakt een iegelijk van hen moede; dewijl zij niet weten naar de stad te gaan.

10:16  Wee u, land! welks koning een kind is, en welks vorsten tot in den morgenstond eten!

10:17  Welgelukzalig zijt gij, land! welks koning een zoon der edelen is, en welks vorsten ter rechter tijd eten, tot sterkte en niet tot drinkerij.

10:18  Door grote luiheid verzwakt het gebint, en door slapheid der handen wordt het huis doorlekkende.

10:19  Men maakt maaltijden om te lachen, en de wijn verheugt de levenden, en het geld verantwoordt alles.

10:20  Vloek den koning niet, zelfs in uw gedachten, en vloek den rijke niet in het binnenste uwer slaapkamer; want het gevogelte des hemels zou de stem wegvoeren, en het gevleugelde zou het woord te kennen geven. Literatuur:


Preken
Bestuur (Deel 5)  (2)

<< Prediker 9         Prediker 11 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)