Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Prediker 3         Prediker 5 >>

Prediker 4

4:1  Daarna wende ik mij, en zag aan al de onderdrukkingen, die onder de zon geschieden; en ziet, er waren de tranen der verdrukten, en dergenen, die geen trooster hadden; en aan de zijde hunner verdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen vertrooster.

4:2  Dies prees ik de doden, die alrede gestorven waren, boven de levenden, die tot nog toe levend zijn.

4:3  Ja, hij is beter dan die beiden, die nog niet geweest is, die niet gezien heeft het boze werk, dat onder de zon geschiedt.

4:4  Verder zag ik al den arbeid en alle geschikkelijkheid des werks, dat het den mens nijd van zijn naaste aanbrengt. Dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes.

4:5  De zot vouwt zijn handen samen, en eet zijn eigen vlees.

4:6  Een hand vol met rust is beter, dan beide de vuisten vol met arbeid en kwelling des geestes.

4:7  Ik wendde mij wederom, en ik zag een ijdelheid onder de zon;

4:8  Daar is er een, en geen tweede; hij heeft ook geen kind, noch broeder; nochtans is van al zijn arbeid geen einde; ook wordt zijn oog niet verzadigd van den rijkdom, en zegt niet: Voor wien arbeide ik toch, en doe mijn ziel gebrek hebben van het goede? Dit is ook ijdelheid, en het is een moeilijke bezigheid.

4:9  Twee zijn beter dan een; want zij hebben een goede beloning van hun arbeid;

4:10  Want indien zij vallen, de een richt zijn metgezel op; maar wee den ene, die gevallen is, want er is geen tweede om hem op te helpen.

4:11  Ook, indien twee te zamen liggen, zo hebben zij warmte; maar hoe zou een alleen warm worden?

4:12  En indien iemand den een mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan; en een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken.

4:13  Beter is een arm en wijs jongeling, dan een oud en zot koning, die niet weet van meer vermaand te worden.

4:14  Want een komt uit het gevangenhuis, om koning te zijn; daar ook een, die in zijn koninkrijk geboren is, verarmt.

4:15  Ik zag al de levenden wandelen onder de zon, met den jongeling, den tweede, die in diens plaats staan zal.

4:16  Er is geen einde van al het volk, van allen, die voor hen geweest zijn; de nakomelingen zullen zich ook over hem niet verblijden; gewisselijk, dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes.

<< Prediker 3         Prediker 5 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)