Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Spreuken 27         Spreuken 29 >>

Spreuken 28

28:1  De goddelozen vlieden, waar geen vervolger is; maar elk rechtvaardige is moedig, als een jonge leeuw.

28:2  Om de overtreding des lands zijn deszelfs vorsten vele; maar om verstandige en wetende mensen zal insgelijks verlenging wezen.

28:3  Een arm man, die de geringen verdrukt, is een wegvagende regen, zodat er geen brood zij.

28:4  Die de wet verlaten, prijzen de goddelozen; maar die de wet bewaren, mengen zich in strijd tegen hen.

28:5  De kwade lieden verstaan het recht niet; maar die den HEERE zoeken, verstaan alles.

28:6  De arme, wandelende in zijn oprechtheid, is beter, dan die verkeerd is van wegen, al is hij rijk.

28:7  Die de wet bewaart, is een verstandig zoon; maar die der vraten metgezel is, beschaamt zijn vader.

28:8  Die zijn goed vermeerdert met woeker en met overwinst, vergadert dat voor dengene, die zich des armen ontfermt.

28:9  Die zijn oor afwendt van de wet te horen, diens gebed zelfs zal een gruwel zijn.

28:10  Die de oprechten doet dwalen op een kwaden weg, zal zelf in zijn gracht vallen; maar de vromen zullen het goede beerven.

28:11  Een rijk man is wijs in zijn ogen; maar de arme, die verstandig is, doorzoekt hem.

28:12  Als de rechtvaardigen opspringen van vreugde, is er grote heerlijkheid; maar als de goddelozen opkomen, wordt de mens nauw gezocht.

28:13  Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. Literatuur:

28:14  Welgelukzalig is de mens, die geduriglijk vreest; maar die zijn hart verhardt, zal in het kwaad vallen.

28:15  De goddeloze, heersende over een arm volk, is een brullende leeuw, en een beer, die ginds en weder loopt.

28:16  Een vorst, die van alle verstand gebrek heeft, is ook veelvoudig in verdrukkingen; maar die de gierigheid haat, zal de dagen verlengen. Literatuur:


Artikelen
Het tiende gebod  (2)

28:17  Een mens, gedrukt om het bloed ener ziel, zal naar den kuil toevlieden; men ondersteune hem niet!

28:18  Die oprecht wandelt, zal behouden worden; maar die zich verkeerdelijk gedraagt in twee wegen, zal in den enen vallen.

28:19  Die zijn land bouwt, zal met brood verzadigd worden; maar die ijdele mensen volgt, zal met armoede verzadigd worden.

28:20  Een gans getrouw man zal veelvoudig zijn in zegeningen; maar die haastig is, om rijk te worden, zal niet onschuldig wezen. Literatuur:

28:21  De aangezichten te kennen, is niet goed; want een man zal om een stuk broods overtreden.

28:22  Die zich haast naar goed, is een man van een boos oog; maar hij weet niet, dat het gebrek hem overkomen zal.

28:23  Die een mens bestraft, zal achterna gunst vinden, meer dan die met de tong vleit.

28:24  Wie zijn vader of zijn moeder berooft, en zegt: Het is geen overtreding; die is des verdervenden mans gezel.

28:25  Die grootmoedig is, verwekt gekijf; maar die op den HEERE vertrouwt, zal vet worden.

28:26  Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot; maar die in wijsheid wandelt, die zal ontkomen. Literatuur:


Bijbelstudies
Wat is ware bekering?  

28:27  Die den armen geeft, zal geen gebrek hebben; maar die zijn ogen verbergt, zal veel vervloekt worden.

28:28  Als de goddelozen opkomen, verbergt zich de mens; maar als zij omkomen, vermenigvuldigen de rechtvaardigen.

<< Spreuken 27         Spreuken 29 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)