Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Spreuken 24         Spreuken 26 >>

Spreuken 25

25:1  Dit zijn ook spreuken van Salomo, die de mannen van Hizkia, den koning van Juda, uitgeschreven hebben.

25:2  Het is Gods eer een zaak te verbergen; maar de eer der koningen een zaak te doorgronden.

25:3  Aan de hoogte des hemels, en aan de diepte der aarde, en aan het hart der koningen is geen doorgronding.

25:4  Doe het schuim van het zilver weg, en er zal een vat voor den smelter uitkomen;

25:5  Doe den goddelozen weg van het aangezicht des konings, en zijn troon zal door gerechtigheid bevestigd worden.

25:6  Praal niet voor het aangezicht des konings, en sta niet in de plaats der groten;

25:7  Want het is beter, dat men tot u zegge: Kom hier bovenaan, dan dat men u vernedere voor het aangezicht eens prinsen, dien uw ogen gezien hebben.

25:8  Vaar niet haastelijk voort om te twisten, opdat gij misschien in het laatste daarvan niet wat doet, als uw naaste u zou mogen beschaamd hebben.

25:9  Twist uw twistzaak met uw naaste; maar openbaar het heimelijke van een ander niet;

25:10  Opdat degene, die het hoort, u niet smade; want uw kwaad gerucht zou niet afgekeerd worden.

25:11  Een rede, op zijn pas gesproken, is als gouden appelen in zilveren gebeelde schalen.

25:12  Een wijs bestraffer bij een horend oor, is een gouden oorsiersel, en een halssieraad van het fijnste goud.

25:13  Een trouw gezant is dengenen, die hem zenden, als de koude der sneeuw ten dage des oogstes; want hij verkwikt zijns heren ziel.

25:14  Een man, die zichzelven beroemt over een valse gift, is als wolken en wind, waar geen regen bij is.

25:15  Een overste wordt door lankmoedigheid overreed; en een zachte tong breekt het gebeente.

25:16  Hebt gij honig gevonden, eet dat u genoeg is; opdat gij misschien daarvan niet zat wordt, en dien uitspuwt.

25:17  Spaar uw voet van het huis uws naasten, opdat hij niet zat van u worde, en u hate.

25:18  Een man, tegen zijn naaste een valse getuigenis sprekende, is een hamer, en zwaard, en scherpe pijl.

25:19  Het vertrouwen op een trouweloze, ten dage der benauwdheid, is als een gebroken tand en verstuikte voet.

25:20  Die liederen zingt bij een treurig hart, is gelijk hij, die een kleed aflegt ten dage der koude, en als edik op salpeter.

25:21  Indien dengene, die u haat, hongert, geef hem brood te eten; en zo hij dorstig is, geef hem water te drinken;

25:22  Want gij zult vurige kolen op zijn hoofd hopen, en de HEERE zal het u vergelden.

25:23  De noordenwind verdrijft den regen, en een vergramd aangezicht de verborgen tong.

25:24  Het is beter te wonen op een hoek van het dak, dan met een kijfachtige huisvrouw, en dat in een huis van gezelschap.

25:25  Een goede tijding uit een ver land is als koud water op een vermoeide ziel.

25:26  De rechtvaardige, wankelende voor het aangezicht des goddelozen, is een beroerde fontein, en verdorven springader.

25:27  Veel honigs te eten is niet goed; maar de onderzoeking van de heerlijkheid van zulke dingen is eer.

25:28  Een man, die zijn geest niet wederhouden kan, is een opengebrokene stad zonder muur. Literatuur:

<< Spreuken 24         Spreuken 26 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)