Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Spreuken 20         Spreuken 22 >>

Spreuken 21

21:1  Des konings hart is in de hand des HEEREN als waterbeken. Hij neigt het tot al wat Hij wil. Literatuur:

21:2  Alle weg des mensen is recht in zijn ogen; maar de HEERE weegt de harten. Literatuur:


Artikelen
Het tweede gebod  (2)

21:3  Gerechtigheid en recht te doen is bij den HEERE uitgelezener dan offer.

21:4  Hoogheid der ogen, en trotsheid des harten, en de ploeging der goddelozen, zijn zonde.

21:5  De gedachten des vlijtigen zijn alleen tot overschot; maar van een ieder, die haastig is, alleen tot gebrek.

21:6  Te arbeiden om schatten met een valse tong, is een voortgedrevene ijdelheid dergenen, die den dood zoeken.

21:7  De verwoesting der goddelozen zal hen doorsnijden, omdat zij weigeren recht te doen.

21:8  De weg des mensen is gans verkeerd en vreemd; maar het werk des zuiveren is recht.

21:9  Het is beter te wonen op een hoek van het dak, dan met een kijfachtige huisvrouw, en dat in een huis van gezelschap.

21:10  De ziel des goddelozen begeert het kwaad; zijn naaste krijgt geen genade in zijn ogen.

21:11  Als men den spotter straft, wordt de slechte wijs; en als men den wijze onderricht, neemt hij wetenschap aan.

21:12  De rechtvaardige let verstandelijk op des goddelozen huis, als God de goddelozen in het kwaad stort.

21:13  Die zijn oor stopt voor het geschrei des armen, die zal ook roepen, en niet verhoord worden. Literatuur:

21:14  Een gift in het verborgene houdt den toorn onder, en een geschenk in den schoot de sterke grimmigheid.

21:15  Het is den rechtvaardige een blijdschap recht te doen; maar voor de werkers der ongerechtigheid is het verschrikking.

21:16  Een mens, die van den weg des verstands afdwaalt, zal in de gemeente der doden rusten.

21:17  Die blijdschap liefheeft, die zal gebrek lijden; die wijn en olie liefheeft, zal niet rijk worden.

21:18  De goddeloze is een rantsoen voor de rechtvaardigen, en de trouweloze voor de oprechten.

21:19  Het is beter te wonen in een woest land, dan bij een zeer kijfachtige en toornige huisvrouw.

21:20  In des wijzen woning is een gewenste schat, en olie; maar een zot mens verslindt zulks.

21:21  Die rechtvaardigheid en weldadigheid najaagt, zal het leven, rechtvaardigheid en eer vinden.

21:22  De wijze beklimt de stad der geweldigen, en werpt de sterkte huns vertrouwens neder.

21:23  Die zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zijn ziel van benauwdheden.

21:24  Die een hovaardig pocher is, zijn naam is spotter; hij gaat met hovaardige verbolgenheid te werk.

21:25  De begeerte des luiaards zal hem doden, want zijn handen weigeren te werken.

21:26  Den gansen dag begeert hij begeerlijke dingen; maar de rechtvaardige zal geven, en niet inhouden.

21:27  Het offer der goddelozen is een gruwel; hoeveel te meer, als zij het met een schandelijk voornemen brengen!

21:28  Een leugenachtig getuige zal vergaan; en een man, die hoort, zal spreken tot overwinning.

21:29  Een goddeloos man sterkt zich in zijn aangezicht; maar de oprechte, die maakt zijn weg vast.

21:30  Er is geen wijsheid, en er is geen verstand, en er is geen raad tegen den HEERE. Literatuur:

21:31  Het paard wordt bereid tegen den dag des strijds; maar de overwinning is des HEEREN. Literatuur:

<< Spreuken 20         Spreuken 22 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)