Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Spreuken 19         Spreuken 21 >>

Spreuken 20

20:1  De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig; al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn.

20:2  De schrik des konings is als het brullen eens jongen leeuws; die zich tegen hem vergramt, zondigt tegen zijn ziel.

20:3  Het is eer voor een man, van twist af te blijven; maar ieder dwaas zal er zich in mengen.

20:4  Om den winter zal de luiaard niet ploegen; daarom zal hij bedelen in den oogst, maar er zal niet zijn.

20:5  De raad in het hart eens mans is als diepe wateren; maar een man van verstand zal dien uithalen.

20:6  Elk van de menigte der mensen roept zijn weldadigheid uit; maar wie zal een recht trouwen man vinden?

20:7  De rechtvaardige wandelt steeds in zijn oprechtheid; welgelukzalig zijn zijn kinderen na hem.

20:8  Een koning, zittende op den troon des gerichts, verstrooit alle kwaad met zijn ogen.

20:9  Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben rein van mijn zonde?

20:10  Tweeerlei weegsteen, tweeerlei efa is den HEERE een gruwel, ja die beide.

20:11  Een jongen zal ook door zijn handelingen zich bekend maken, of zijn werk zuiver, en of het recht zal wezen. Literatuur:

20:12  Een horend oor, en een ziend oog heeft de HEERE gemaakt, ja, die beide.

20:13  Heb den slaap niet lief, opdat gij niet arm wordt; open uw ogen, verzadig u met brood.

20:14  Het is kwaad, het is kwaad! zal de koper zeggen; maar als hij weggegaan is, dan zal hij zich beroemen.

20:15  Goud is er, en menigte van robijnen; maar de lippen de wetenschap zijn een kostelijk kleinood.

20:16  Als iemand voor een vreemde borg geworden is, neem zijn kleed; en pand hem voor de onbekenden.

20:17  Het brood der leugen is den mens zoet; maar daarna zal zijn mond vol van zandsteentjes worden. Literatuur:

20:18  Elke gedachte wordt door raad bevestigd, daarom voer oorlog met wijze raadslagen.

20:19  Die als een achterklapper wandelt, openbaart het heimelijke; vermeng u dan niet met hem, die met zijn lippen verlokt.

20:20  Wie zijn vader of zijn moeder vloekt, diens lamp zal uitgeblust worden in zwarte duisternis. Literatuur:

20:21  Als een erfenis in het eerste verhaast wordt, zo zal haar laatste niet gezegend worden.

20:22  Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden; wacht op den HEERE, en Hij zal u verlossen. Literatuur:

20:23  Tweeerlei weegsteen is den HEERE een gruwel, en de bedriegelijke weegschaal is niet goed.

20:24  De treden des mans zijn van den HEERE; hoe zou dan een mens zijn weg verstaan?

20:25  Het is een strik des mensen, dat hij het heilige verslindt, en na gedane geloften, onderzoek te doen.

20:26  Een wijs koning verstrooit de goddelozen, en hij brengt het rad over hen.

20:27  De ziel des mensen is een lamp des HEEREN, doorzoekende al de binnenkameren des buiks.

20:28  Weldadigheid en waarheid bewaren den koning; en door weldadigheid ondersteunt hij zijn troon.

20:29  Der jongelingen sieraad is hun kracht, en der ouden heerlijkheid is de grijsheid.

20:30  Gezwellen der wonde zijn in den boze een zuivering, mitsgaders de slagen van het binnenste des buiks.

<< Spreuken 19         Spreuken 21 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)