Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Spreuken 8         Spreuken 10 >>

Spreuken 9

9:1  De opperste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd; Zij heeft Haar zeven pilaren gehouwen.

9:2  Zij heeft Haar slachtvee geslacht. Zij heeft Haar wijn gemengd; ook heeft Zij Haar tafel toegericht.

9:3  Zij heeft Haar dienstmaagden uitgezonden; Zij nodigt op de tinnen van de hoogten der stad:

9:4  Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts! Tot de verstandeloze zegt Zij:

9:5  Komt, eet van Mijn brood, en drinkt van den wijn, dien Ik gemengd heb.

9:6  Verlaat de slechtigheden, en leeft; en treedt in den weg des verstands.

9:7  Wie den spotter tuchtigt, behaalt zich schande; en die den goddeloze bestraft, zijn schandvlek. Literatuur:

9:8  Bestraf den spotter niet, opdat hij u niet hate; bestraf den wijze, en hij zal u liefhebben. Literatuur:

9:9  Leer den wijze, zo zal hij nog wijzer worden; onderwijs den rechtvaardige, zo zal hij in leer toenemen. Literatuur:

9:10  De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen is verstand. Literatuur:

9:11  Want door Mij zullen uw dagen vermenigvuldigen, en de jaren des levens zullen u toegedaan worden.

9:12  Indien gij wijs zijt, gij zijt wijs voor uzelven; en zijt gij een spotter, gij zult het alleen dragen.

9:13  Een zotte vrouw is woelachtig, de slechtigheid zelve, en weet niet met al.

9:14  En zij zit aan de deur van haar huis, op een stoel, op de hoge plaatsen der stad;

9:15  Om te roepen degenen, die op den weg voorbijgaan, die hun paden recht maken, zeggende:

9:16  Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts; en tot den verstandeloze zegt zij:

9:17  De gestolen wateren zijn zoet, en het verborgen brood is liefelijk.

9:18  Maar hij weet niet, dat aldaar doden zijn; haar genoden zijn in de diepten der hel.

<< Spreuken 8         Spreuken 10 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)