Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Spreuken 7         Spreuken 9 >>

Spreuken 8

8:1  Roept de Wijsheid niet, en verheft niet de Verstandigheid Haar stem? Literatuur:

8:2  Op de spits der hoge plaatsen, aan den weg, ter plaatse, waar paden zijn, staat Zij; Literatuur:

8:3  Aan de zijde der poorten, voor aan de stad, aan den ingang der deuren roept Zij overluid: Literatuur:

8:4  Tot u, o mannen! roep Ik, en Mijn stem is tot de mensenkinderen. Literatuur:

8:5  Gij slechten! verstaat kloekzinnigheid, en gij zotten! verstaat met het hart.

8:6  Hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken, en de opening Mijner lippen zal enkel billijkheid zijn.

8:7  Want Mijn gehemelte zal de waarheid bedachtelijk uitspreken, en de goddeloosheid is Mijn lippen een gruwel.

8:8  Al de redenen Mijns monds zijn in gerechtigheid; er is niets verdraaids, noch verkeerds in. Literatuur:


Preken
U bent wat u kiest  (2)

8:9  Zij zijn alle recht voor dengene, die verstandig is, en rechtmatig voor degenen, die wetenschap vinden. Literatuur:


Preken
U bent wat u kiest  (2)

8:10  Neemt Mijn tucht aan, en niet zilver, en wetenschap, meer dan het uitgelezen uitgegraven goud. Literatuur:


Preken
U bent wat u kiest  (2)

8:11  Want wijsheid is beter dan robijnen, en al wat men begeren mag, is met haar niet te vergelijken. Literatuur:


Preken
U bent wat u kiest  (2)

8:12  Ik, Wijsheid, woon bij de kloekzinnigheid, en vinde de kennis van alle bedachtzaamheid.

8:13  De vreze des HEEREN is, te haten het kwade, de hovaardigheid, en den hoogmoed, en den kwaden weg; Ik haat ook den mond der verkeerdheden. Literatuur:

8:14  Raad en het wezen zijn Mijne; Ik ben het Verstand, Mijne is de Sterkte.

8:15  Door Mij regeren de koningen, en de vorsten stellen gerechtigheid.

8:16  Door Mij heersen de heersers, en de prinsen, al de rechters der aarde.

8:17  Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden. Literatuur:

8:18  Rijkdom en eer is bij Mij, duurachtig goed en gerechtigheid.

8:19  Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud, en dan dicht goud; en Mijn inkomen dan uitgelezen zilver.

8:20  Ik doe wandelen op den weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts;

8:21  Opdat Ik Mijn liefhebbers doe beerven dat bestendig is, en Ik zal hun schatkameren vervullen.

8:22  De HEERE bezat Mij in het beginsel Zijns wegs, voor Zijn werken, van toen aan.

8:23  Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan.

8:24  Ik was geboren, als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water;

8:25  Aleer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was Ik geboren.

8:26  Hij had de aarde nog niet gemaakt, noch de velden, noch de aanvang van de stofjes der wereld.

8:27  Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef;

8:28  Toen Hij de opperwolken van boven vestigde; toen Hij de fonteinen des afgronds vastmaakte;

8:29  Toen Hij der zee haar perk zette, opdat de wateren Zijn bevel niet zouden overtreden; toen Hij de grondvesten der aarde stelde;

8:30  Toen was Ik een voedsterling bij Hem, en Ik was dagelijks Zijn vermakingen, te aller tijd voor Zijn aangezicht spelende;

8:31  Spelende in de wereld Zijns aardrijks, en Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen.

8:32  Nu dan, kinderen! hoort naar Mij; want welgelukzalig zijn zij, die Mijn wegen bewaren. Literatuur:


Preken
U bent wat u kiest  

8:33  Hoort de tucht, en wordt wijs, en verwerpt die niet. Literatuur:


Preken
U bent wat u kiest  

8:34  Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren. Literatuur:


Preken
U bent wat u kiest  

8:35  Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE. Literatuur:


Preken
U bent wat u kiest  

8:36  Maar die tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan; allen, die Mij haten, hebben den dood lief. Literatuur:


Preken
U bent wat u kiest  

<< Spreuken 7         Spreuken 9 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)