Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Spreuken 4         Spreuken 6 >>

Spreuken 5

5:1  Mijn zoon! merk op mijn wijsheid, neig uw oor tot mijn verstand;

5:2  Opdat gij alle bedachtzaamheid behoudt, en uw lippen wetenschap bewaren.

5:3  Want de lippen der vreemde vrouw druppen honigzeem, en haar gehemelte is gladder dan olie.

5:4  Maar het laatste van haar is bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard.

5:5  Haar voeten dalen naar den dood, haar treden houden de hel vast.

5:6  Opdat gij het pad des levens niet zoudt wegen, zijn haar gangen ongestadig, dat gij het niet merkt.

5:7  Nu dan, gij kinderen! hoort naar mij, en wijkt niet van de redenen mijns monds.

5:8  Maak uw weg verre van haar, en nader niet tot de deur van haar huis;

5:9  Opdat gij anderen uw eer niet geeft, en uw jaren den wrede;

5:10  Opdat de vreemden zich niet verzadigen van uw vermogen, en al uw smartelijke arbeid niet kome in het huis des onbekenden;

5:11  En gij in uw laatste brult, als uw vlees, en uw lijf verteerd is;

5:12  En zegt: Hoe heb ik de tucht gehaat, en mijn hart de bestraffing versmaad!

5:13  En heb niet gehoord naar de stem mijner onderwijzers, noch mijn oren geneigd tot mijn leraars!

5:14  Ik ben bijna in alle kwaad geweest, in het midden der gemeente en der vergadering!

5:15  Drink water uit uw bak, en vloeden uit het midden van uw bornput;

5:16  Laat uw fonteinen zich buiten verspreiden, en de waterbeken op de straten;

5:17  Laat ze de uwe alleen zijn, en van geen vreemde met u.

5:18  Uw springader zij gezegend; en verblijd u vanwege de huisvrouw uwer jeugd;

5:19  Een zeer liefelijke hinde, en een aangenaam steengeitje; laat u haar borsten te allen tijd dronken maken; dool steeds in haar liefde.

5:20  En waarom zoudt gij, mijn zoon, in een vreemde dolen, en den schoot der onbekende omvangen?

5:21  Want eens iegelijks wegen zijn voor de ogen des HEEREN, en Hij weegt al zijne gangen.

5:22  Den goddeloze zullen zijn ongerechtigheden vangen, en met de banden zijner zonden zal hij vastgehouden worden.

5:23  Hij zal sterven, omdat hij zonder tucht geweest is, en in de grootheid zijner dwaasheid zal hij verdwalen.

<< Spreuken 4         Spreuken 6 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)