Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Spreuken 2         Spreuken 4 >>

Spreuken 3

3:1  Mijn zoon! vergeet mijn wet niet, maar uw hart beware mijn geboden.

3:2  Want langheid van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.

3:3  Dat de goedertierenheid en de trouw u niet verlaten; bind ze aan uw hals, schrijf ze op de tafel uws harten.

3:4  En vind gunst en goed verstand, in de ogen Gods en der mensen.

3:5  Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Literatuur:

3:6  Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.

3:7  Zijt niet wijs in uw ogen; vrees den HEERE, en wijk van het kwade. Literatuur:

3:8  Het zal een medicijn voor uw navel zijn, en een bevochtiging voor uw beenderen.

3:9  Vereer den HEERE van uw goed, en van de eerstelingen al uwer inkomsten; Literatuur:

3:10  Zo zullen uw schuren met overvloed vervuld worden, en uw perskuipen van most overlopen. Literatuur:

3:11  Mijn zoon! verwerp de tucht des HEEREN niet, en wees niet verdrietig over Zijn kastijding; Literatuur:

3:12  Want de HEERE kastijdt dengene, dien Hij liefheeft, ja, gelijk een vader den zoon, in denwelken hij een welbehagen heeft. Literatuur:

3:13  Welgelukzalig is de mens, die wijsheid vindt, en de mens, die verstandigheid voortbrengt!

3:14  Want haar koophandel is beter dan de koophandel van zilver, en haar inkomst dan het uitgegraven goud.

3:15  Zij is kostelijker dan robijnen; en al wat u lusten mag, is met haar niet te vergelijken.

3:16  Langheid der dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer.

3:17  Haar wegen zijn wegen der liefelijkheid, en al haar paden vrede.

3:18  Zij is een boom des levens dengenen, die ze aangrijpen, en elkeen, die ze vast houdt, wordt gelukzalig.

3:19  De HEERE heeft de aarde door wijsheid gegrond, de hemelen door verstandigheid bereid. Literatuur:

3:20  Door Zijn wetenschap zijn de afgronden gekloofd, en de wolken druipen dauw. Literatuur:

3:21  Mijn zoon! laat ze niet afwijken van uw ogen; bewaar de bestendige wijsheid en bedachtzaamheid. Literatuur:

3:22  Want zij zullen het leven voor uw ziel zijn, en een aangenaamheid voor uw hals. Literatuur:

3:23  Dan zult gij uw weg zeker wandelen, en gij zult uw voet niet stoten. Literatuur:

3:24  Zo gij nederligt, zult gij niet schrikken; maar gij zult nederliggen en uw slaap zal zoet wezen.

3:25  Vrees niet voor haastigen schrik, noch voor de verwoesting der goddelozen, als zij komt.

3:26  Want de HEERE zal met uw hoop wezen, en Hij zal uw voet bewaren van gevangen te worden.

3:27  Onthoud het goed van zijn meesters niet, als het in het vermogen uwer hand is te doen. Literatuur:

3:28  Zeg niet tot uw naaste: Ga heen, en kom weder, en morgen zal ik geven, dewijl het bij u is. Literatuur:

3:29  Smeed geen kwaad tegen uw naaste, aangezien hij met vertrouwen bij u woont.

3:30  Twist met een mens niet zonder oorzaak, zo hij u geen kwaad gedaan heeft.

3:31  Zijt niet nijdig over een man des gewelds, en verkies geen van zijn wegen.

3:32  Want de afwijker is den HEERE een gruwel; maar Zijn verborgenheid is met den oprechte.

3:33  De vloek des HEEREN is in het huis des goddelozen; maar de woning der rechtvaardigen zal Hij zegenen.

3:34  Zekerlijk, de spotters zal Hij bespotten, maar den zachtmoedigen zal Hij genade geven.

3:35  De wijzen zullen eer beerven; maar elk een der zotten neemt schande op zich.

<< Spreuken 2         Spreuken 4 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)