Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Spreuken 1         Spreuken 3 >>

Spreuken 2

2:1  Mijn zoon! zo gij mijn redenen aanneemt, en mijn geboden bij u weglegt; Literatuur:

2:2  Om uw oren naar wijsheid te doen opmerken; zo gij uw hart tot verstandigheid neigt; Literatuur:

2:3  Ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid; Literatuur:

2:4  Zo gij haar zoekt als zilver, en naspeurt als verborgen schatten; Literatuur:

2:5  Dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan, en zult de kennis van God vinden. Literatuur:

2:6  Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand. Literatuur:

2:7  Hij legt weg voor de oprechten een bestendig wezen; Hij is een Schild dengenen, die oprechtelijk wandelen; Literatuur:

2:8  Opdat zij de paden des rechts houden; en Hij zal den weg Zijner gunstgenoten bewaren. Literatuur:

2:9  Dan zult gij verstaan gerechtigheid, en recht, en billijkheden, en alle goed pad. Literatuur:

2:10  Als de wijsheid in uw hart zal gekomen zijn, en de wetenschap voor uw ziel zal liefelijk zijn;

2:11  Zo zal de bedachtzaamheid over u de wacht houden, de verstandigheid zal u behoeden;

2:12  Om u te redden van den kwaden weg, van den man, die verkeerdheden spreekt;

2:13  Van degenen, die de paden der oprechtheid verlaten, om te gaan in de wegen der duisternis;

2:14  Die blijde zijn in het kwaad doen, zich verheugen in de verkeerdheden des kwaden;

2:15  Welker paden verkeerd zijn, en afwijkende in hun sporen;

2:16  Om u te redden van de vreemde vrouw, van de onbekende, die met haar redenen vleit;

2:17  Die den leidsman harer jonkheid verlaat, en het verbond haars Gods vergeet;

2:18  Want haar huis helt naar den dood, en haar paden naar de overledenen.

2:19  Allen die tot haar ingaan, zullen niet wederkomen, en zullen de paden des levens niet aantreffen;

2:20  Opdat gij wandelt op den weg der goeden, en houdt de paden der rechtvaardigen.

2:21  Want de vromen zullen de aarde bewonen, en de oprechten zullen daarin overblijven;

2:22  Maar de goddelozen zullen van de aarde uitgeroeid worden, en de trouwelozen zullen er van uitgerukt worden.

<< Spreuken 1         Spreuken 3 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)