Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 147         Psalmen 149 >>

Psalmen 148

148:1  Hallelujah! Looft den HEERE uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen! Literatuur:

148:2  Looft Hem, al Zijn engelen! Looft Hem, al Zijn heirscharen! Literatuur:

148:3  Looft Hem, zon en maan! Looft Hem, alle gij lichtende sterren! Literatuur:

148:4  Looft Hem, gij hemelen der hemelen! en gij wateren, die boven de hemelen zijt! Literatuur:

148:5  Dat zij den Naam des HEEREN loven; want als Hij het beval, zo werden zij geschapen. Literatuur:

148:6  En Hij heeft ze bevestigd voor altoos in eeuwigheid; Hij heeft hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden.

148:7  Looft den HEERE, van de aarde; gij walvissen en alle afgronden!

148:8  Vuur en hagel, sneeuw en damp; gij stormwind, die Zijn woord doet!

148:9  Gij bergen en alle heuvelen; vruchtbomen en alle cederbomen!

148:10  Het wild gedierte en alle vee; kruipend gedierte en gevleugeld gevogelte!

148:11  Gij koningen der aarde, en alle volken, gij vorsten, en alle rechters der aarde!

148:12  Jongelingen en ook maagden; gij ouden met de jongen!

148:13  Dat zij den Naam des HEEREN loven; want Zijn Naam alleen is hoog verheven; Zijn majesteit is over de aarde en den hemel.

148:14  En Hij heeft den hoorn Zijns volks verhoogd, den roem al Zijner gunstgenoten, der kinderen Israels, des volks, dat nabij Hem is. Hallelujah!

<< Psalmen 147         Psalmen 149 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)