Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 146         Psalmen 148 >>

Psalmen 147

147:1  Looft den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is; de lof is betamelijk.

147:2  De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israels verdrevenen.

147:3  Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten. Literatuur:

147:4  Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen. Literatuur:

147:5  Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal. Literatuur:

147:6  De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe. Literatuur:

147:7  Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp.

147:8  Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Die het gras op de bergen doet uitspruiten;

147:9  Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen.

147:10  Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans.

147:11  De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.

147:12  O Jeruzalem! roem den HEERE; o Sion! loof uw God. Literatuur:

147:13  Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u. Literatuur:

147:14  Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe. Literatuur:

147:15  Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn woord loopt zeer snel. Literatuur:

147:16  Hij geeft sneeuw als wol; Hij strooit den rijm als as. Literatuur:

147:17  Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude? Literatuur:

147:18  Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen. Literatuur:

147:19  Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn inzettingen en Zijn rechten. Literatuur:

147:20  Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah! Literatuur:

<< Psalmen 146         Psalmen 148 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)