Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 145         Psalmen 147 >>

Psalmen 146

146:1  Hallelujah! O mijn ziel! prijs den HEERE.

146:2  Ik zal den HEERE prijzen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben.

146:3  Vertrouwt niet op prinsen, op des mensen kind, bij hetwelk geen heil is. Literatuur:

146:4  Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde; te dienzelfden dage vergaan zijn aanslagen. Literatuur:

146:5  Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is;

146:6  Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid.

146:7  Die den verdrukte recht doet, Die den hongerige brood geeft; de HEERE maakt de gevangenen los.

146:8  De HEERE opent de ogen der blinden; de HEERE richt de gebogenen op; de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.

146:9  De HEERE bewaart de vreemdelingen; Hij houdt den wees en de weduwe staande; maar der goddelozen weg keert Hij om.

146:10  De HEERE zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion! is van geslacht tot geslacht. Hallelujah!

<< Psalmen 145         Psalmen 147 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)