Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 144         Psalmen 146 >>

Psalmen 145

145:1  Een lofzang van David. Aleph. O mijn God, Gij Koning! ik zal U verhogen, en Uw Naam loven in eeuwigheid en altoos.

145:2  Beth. Te allen dage zal ik U loven, en Uw Naam prijzen in eeuwigheid en altoos.

145:3  Gimel. De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk.

145:4  Daleth. Geslacht aan geslacht zal Uw werken roemen; en zij zullen Uw mogendheden verkondigen. Literatuur:

145:5  He. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer Uwer majesteit, en Uw wonderlijke daden. Literatuur:

145:6  Vau. En zij zullen vermelden de kracht Uwer vreselijke daden; en Uw grootheid, die zal ik vertellen. Literatuur:

145:7  Zain. Zij zullen de gedachtenis der grootheid Uwer goedheid overvloediglijk uitstorten, en zij zullen Uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Literatuur:

145:8  Cheth. Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Literatuur:

145:9  Teth. De HEERE is aan allen goed, en Zijn barmhartigheden zijn over al Zijn werken. Literatuur:

145:10  Jod. Al Uw werken, HEERE, zullen U loven, en Uw gunstgenoten zullen U zegenen. Literatuur:

145:11  Caph. Zij zullen de heerlijkheid Uws Koninkrijks vermelden, en Uw mogendheid zullen zij uitspreken. Literatuur:

145:12  Lamed. Om den mensenkinderen bekend te maken Zijn mogendheden, en de eer der heerlijkheid Zijns Koninkrijks. Literatuur:

145:13  Mem. Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, en Uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht.

145:14  Samech. De HEERE ondersteunt allen, die vallen, en Hij richt op alle gebogenen.

145:15  Ain. Aller ogen wachten op U; en Gij geeft hun hun spijs te zijner tijd. Literatuur:

145:16  Pe. Gij doet Uw hand open, en verzadigt al wat er leeft, naar Uw welbehagen. Literatuur:

145:17  Tsade. De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, en goedertieren in al Zijn werken. Literatuur:

145:18  Koph. De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid. Literatuur:

145:19  Resch. Hij doet het welbehagen dergenen, die Hem vrezen, en Hij hoort hun geroep, en verlost hen. Literatuur:

145:20  Schin. De HEERE bewaart al degenen, die Hem liefhebben; maar Hij verdelgt alle goddelozen. Literatuur:

145:21  Thau. Mijn mond zal den prijs des HEEREN uitspreken, en alle vlees zal Zijn heiligen Naam loven in der eeuwigheid en altoos.

<< Psalmen 144         Psalmen 146 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)