Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 139         Psalmen 141 >>

Psalmen 140

140:1  Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (:) Red mij, HEERE! van den kwaden mens; behoed mij voor den man alles gewelds;

140:2  (:) Die veel kwaads in het hart denken, allen dag samenkomen om te oorlogen.

140:3  (:) Zij scherpen hun tong, als een slang; heet addervergift is onder hun lippen. Sela.

140:4  (:) Bewaar mij, HEERE! van de handen des goddelozen; behoed mij van den man alles gewelds; van hen, die mijn voeten denken weg te stoten.

140:5  (:) De hovaardigen hebben mij een strik verborgen, en koorden; zij hebben een net uitgespreid aan de zijde des wegs; valstrikken hebben zij mij gezet. Sela.

140:6  (:) Ik heb tot den HEERE gezegd: Gij zijt mijn God; neem ter ore, o HEERE! de stem mijner smekingen.

140:7  (:) HEERE, Heere, Sterkte mijns heils! Gij hebt mijn hoofd bedekt ten dage der wapening.

140:8  (:) Geef, HEERE! de begeerten des goddelozen niet; bevorder zijn kwaad voornemen niet; zij zouden zich verheffen. Sela.

140:9  (:) Aangaande het hoofd dergenen, die mij omringen, de overlast hunner lippen overdekke hen.

140:10  (:) Vurige kolen moeten op hen geschud worden; Hij doe hen vallen in het vuur, in diepe kuilen, dat zij niet weder opstaan.

140:11  (:) Een man van kwade tong zal op de aarde niet bevestigd worden; een boos man des gewelds, dien zal men jagen, totdat hij geheel verdreven is.

140:12  (:) Ik weet, dat de HEERE de rechtzaak des ellendigen, en het recht der nooddruftigen zal uitvoeren.

140:13  (:) Gewisselijk, de rechtvaardigen zullen Uw Naam loven; de oprechten zullen voor Uw aangezicht blijven.

<< Psalmen 139         Psalmen 141 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)