Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 134         Psalmen 136 >>

Psalmen 135

135:1  Hallelujah! Prijst den Naam des HEEREN, prijst Hem, gij knechten des HEEREN! Literatuur:

135:2  Gij, die staat in het huis des HEEREN, in de voorhoven van het huis onzes Gods! Literatuur:

135:3  Looft den HEERE, want de HEERE is goed; psalmzingt Zijn Naam, want Hij is liefelijk. Literatuur:

135:4  Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren, Israel tot Zijn eigendom. Literatuur:

135:5  Want ik weet, dat de HEERE groot is, en dat onze Heere boven alle goden is. Literatuur:

135:6  Al wat den HEERE behaagt, doet Hij, in de hemelen, en op de aarde, in de zeeen en alle afgronden. Literatuur:

135:7  Hij doet dampen opklimmen van het einde der aarde; Hij maakt de bliksemen met den regen; Hij brengt den wind uit Zijn schatkameren voort.

135:8  Die de eerstgeborenen van Egypte sloeg, van den mens af tot het vee toe.

135:9  Hij zond tekenen en wonderen in het midden van u, o Egypte! tegen Farao en tegen al zijn knechten.

135:10  Die veel volken sloeg, en machtige koningen doodde;

135:11  Sihon, den koning der Amorieten, en Og, den koning van Basan, en al de koninkrijken van Kanaan,

135:12  En Hij gaf hun land ten erve, ten erve aan Zijn volk Israel.

135:13  O HEERE! Uw Naam is in eeuwigheid; HEERE! Uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht.

135:14  Want de HEERE zal Zijn volk richten, en het zal Hem berouwen over Zijn knechten.

135:15  De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, een werk van mensenhanden.

135:16  Zij hebben een mond, maar spreken niet; zij hebben ogen, maar zien niet;

135:17  Oren hebben zij, maar horen niet; ook is er geen adem in hun mond.

135:18  Dat die ze maken, hun gelijk worden, en al wie op hen vertrouwt.

135:19  Gij huis Israels! looft den HEERE; gij huis Aarons! looft den HEERE.

135:20  Gij huis van Levi! looft den HEERE; gij die den HEERE vreest! looft den HEERE.

135:21  Geloofd zij de HEERE uit Sion, Die te Jeruzalem woont. Hallelujah!

<< Psalmen 134         Psalmen 136 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)