Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 127         Psalmen 129 >>

Psalmen 128

128:1  Een lied Hammaaloth. Welgelukzalig is een iegelijk, die den HEERE vreest, die in Zijn wegen wandelt. Literatuur:

128:2  Want gij zult eten den arbeid uwer handen; welgelukzalig zult gij zijn, en het zal u welgaan. Literatuur:

128:3  Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis; uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Literatuur:

128:4  Ziet, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden, die den HEERE vreest. Literatuur:

128:5  De HEERE zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens; Literatuur:

128:6  En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israel! Literatuur:

<< Psalmen 127         Psalmen 129 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)