Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 126         Psalmen 128 >>

Psalmen 127

127:1  Een lied Hammaaloth, van Salomo. Zo de HEERE het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Literatuur:

127:2  Het is te vergeefs, dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten; het is alzo, dat Hij het Zijn beminden als in den slaap geeft. Literatuur:

127:3  Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des HEEREN; des buiks vrucht is een beloning. Literatuur:

127:4  Gelijk de pijlen zijn in de hand eens helds, zodanig zijn de zonen der jeugd. Literatuur:

127:5  Welgelukzalig is de man, die zijn pijlkoker met dezelve gevuld heeft; zij zullen niet beschaamd worden, als zij met de vijanden spreken zullen in de poort. Literatuur:

<< Psalmen 126         Psalmen 128 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)