Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 121         Psalmen 123 >>

Psalmen 122

122:1  Een lied Hammaaloth, van David. Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan.

122:2  Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem!

122:3  Jeruzalem is gebouwd, als een stad, die wel samengevoegd is;

122:4  Waarheen de stammen opgaan, de stammen des HEEREN, tot de getuigenis Israels, om den Naam des HEEREN te danken.

122:5  Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David.

122:6  Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

122:7  Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen.

122:8  Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken, vrede zij in u!

122:9  Om des huizes des HEEREN, onzes Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken.

<< Psalmen 121         Psalmen 123 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)