Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 115         Psalmen 117 >>

Psalmen 116

116:1  Ik heb lief, want de HEERE hoort mijn stem, mijn smekingen;

116:2  Want Hij neigt Zijn oor tot mij; dies zal ik Hem in mijn dagen aanroepen.

116:3  De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen; ik vond benauwdheid en droefenis.

116:4  Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende: Och HEERE! bevrijd mijn ziel.

116:5  De HEERE is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende.

116:6  De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost.

116:7  Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u welgedaan.

116:8  Want Gij, HEERE! hebt mijn ziel gered van den dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot.

116:9  Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEEREN, in de landen der levenden.

116:10  Ik heb geloofd, daarom sprak ik; ik ben zeer bedrukt geweest.

116:11  Ik zeide in mijn haasten: Alle mensen zijn leugenaars.

116:12  Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen?

116:13  Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des HEEREN aanroepen.

116:14  Mijn geloften zal ik den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk.

116:15  Kostelijk is in de ogen des HEEREN de dood Zijner gunstgenoten.

116:16  Och, HEERE! zekerlijk ik ben Uw knecht, ik ben Uw knecht, een zoon Uwer dienstmaagd; Gij hebt mijn banden losgemaakt.

116:17  Ik zal U offeren een offerande van dankzegging, en den Naam des HEEREN aanroepen.

116:18  Ik zal mijn gelofte den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk.

116:19  In de voorhoven van het huis des HEEREN, in het midden van u, o Jeruzalem! Hallelujah!

<< Psalmen 115         Psalmen 117 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)