Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 113         Psalmen 115 >>

Psalmen 114

114:1  Toen Israel uit Egypte toog, het huis Jakobs van een volk, dat een vreemde taal had; Literatuur:

114:2  Zo werd Juda tot Zijn heiligdom, Israel Zijn volkomene heerschappij. Literatuur:

114:3  De zee zag het, en vlood; de Jordaan keerde achterwaarts.

114:4  De bergen sprongen als rammen, de heuvelen als lammeren.

114:5  Wat was u, gij zee! dat gij vloodt? gij Jordaan! dat gij achterwaarts keerdet?

114:6  Gij bergen, dat gij opsprongt als rammen? gij heuvelen! als lammeren?

114:7  Beef, gij aarde! voor het aangezicht des Heeren, voor het aangezicht van den God Jakobs;

114:8  Die den rotssteen veranderde in een watervloed, den keisteen in een waterfontein.

<< Psalmen 113         Psalmen 115 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)