Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 104         Psalmen 106 >>

Psalmen 105

105:1  Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken.

105:2  Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt aandachtelijk van al Zijn wonderen.

105:3  Roemt u in den Naam Zijner heiligheid; het hart dergenen, die den HEERE zoeken, verblijde zich.

105:4  Vraagt naar den HEERE en Zijn sterkte; zoekt Zijn aangezicht geduriglijk.

105:5  Gedenkt Zijner wonderen, die Hij gedaan heeft, Zijner wondertekenen, en der oordelen Zijns monds.

105:6  Gij zaad van Abraham, Zijn knecht, gij kinderen van Jakob, Zijn uitverkorene!

105:7  Hij is de HEERE, onze God; Zijn oordelen zijn over de gehele aarde.

105:8  Hij gedenkt Zijns verbonds tot in der eeuwigheid, des woords, dat Hij ingesteld heeft, tot in duizend geslachten;

105:9  Des verbonds, dat Hij met Abraham heeft gemaakt, en Zijns eeds aan Izak;

105:10  Welken Hij ook gesteld heeft aan Jakob tot een inzetting, aan Israel tot een eeuwig verbond,

105:11  Zeggende: Ik zal u geven het land Kanaan, het snoer van ulieder erfdeel.

105:12  Als zij weinig mensen in getal waren, ja, weinig en vreemdelingen daarin;

105:13  En wandelden van volk tot volk, van het ene koninkrijk tot het andere volk;

105:14  Hij liet geen mens toe hen te onderdrukken; ook bestrafte Hij koningen om hunnentwil, zeggende:

105:15  Tast Mijn gezalfden niet aan, en doet Mijn profeten geen kwaad.

105:16  Hij riep ook een honger in het land; Hij brak allen staf des broods. Literatuur:

105:17  Hij zond een man voor hun aangezicht henen; Jozef werd verkocht tot een slaaf. Literatuur:

105:18  Men drukte zijn voeten in den stok; zijn persoon kwam in de ijzers. Literatuur:

105:19  Tot den tijd toe, dat Zijn woord kwam, heeft hem de rede des HEEREN doorlouterd. Literatuur:

105:20  De koning zond, en deed hem ontslaan; de heerser der volken liet hem los.

105:21  Hij zette hem tot een heer over zijn huis, en tot een heerser over al zijn goed;

105:22  Om zijn vorsten te binden naar zijn lust, en zijn oudsten te onderwijzen.

105:23  Daarna kwam Israel in Egypte, en Jakob verkeerde als vreemdeling in het land van Cham.

105:24  En Hij deed Zijn volk zeer wassen, en maakte het machtiger dan Zijn tegenpartijders.

105:25  Hij keerde hun hart om, dat zij Zijn volk haatten, dat zij met Zijn knechten listiglijk handelden.

105:26  Hij zond Mozes, Zijn knecht, en Aaron, dien Hij verkoren had.

105:27  Zij deden onder hen de bevelen Zijner tekenen, en de wonderwerken in het land van Cham.

105:28  Hij zond duisternis, en maakte het duister; en zij waren Zijn woord niet wederspannig.

105:29  Hij keerde hun wateren in bloed, en Hij doodde hun vissen.

105:30  Hun land bracht vorsen voort in overvloed, tot in de binnenste kameren hunner koningen.

105:31  Hij sprak, en er kwam een vermenging van ongedierte, luizen, in hun ganse landpale.

105:32  Hij maakte hun regen tot hagel, vlammig vuur in hun land.

105:33  En Hij sloeg hun wijnstok en hun vijgeboom, en Hij brak het geboomte hunner landpalen.

105:34  Hij sprak, en er kwamen sprinkhanen en kevers, en dat zonder getal;

105:35  Die al het kruid in hun land opaten, ja, aten de vrucht hunner landouwe op.

105:36  Hij versloeg ook alle eerstgeborenen in hun land, de eerstelingen al hunner krachten.

105:37  En Hij voerde hen uit met zilver en goud; en onder hun stammen was niemand, die struikelde.

105:38  Egypte was blijde, als zij uittrokken, want hun verschrikking was op hen gevallen.

105:39  Hij breidde een wolk uit tot een deksel, en vuur om den nacht te verlichten.

105:40  Zij baden, en Hij deed kwakkelen komen, en Hij verzadigde hen met hemels brood.

105:41  Hij opende een steenrots, en er vloeiden wateren uit, die gingen door de dorre plaatsen als een rivier.

105:42  Want Hij dacht aan Zijn heilig woord, aan Abraham, Zijn knecht.

105:43  Alzo voerde Hij Zijn volk uit met vrolijkheid, Zijn uitverkorenen met gejuich.

105:44  En Hij gaf hun de landen der heidenen, zodat zij in erfenis bezaten den arbeid der volken;

105:45  Opdat zij Zijn inzettingen onderhielden, en Zijn wetten bewaarden. Hallelujah!

<< Psalmen 104         Psalmen 106 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)