Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 102         Psalmen 104 >>

Psalmen 103

103:1  Een psalm van David. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam. Literatuur:

103:2  Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Literatuur:

103:3  Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest; Literatuur:

103:4  Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden; Literatuur:

103:5  Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends. Literatuur:

103:6  De HEERE doet gerechtigheid en gerichten al dengenen, die onderdrukt worden. Literatuur:

103:7  Hij heeft Mozes Zijn wegen bekend gemaakt, den kinderen Israels Zijn daden. Literatuur:

103:8  Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Literatuur:

103:9  Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden. Literatuur:

103:10  Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Literatuur:

103:11  Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen. Literatuur:

103:12  Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons. Literatuur:

103:13  Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen. Literatuur:

103:14  Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn. Literatuur:

103:15  De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij.

103:16  Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.

103:17  Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen, die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen; Literatuur:

103:18  Aan degenen, die Zijn verbond houden, en die aan Zijn bevelen denken, om die te doen.

103:19  De HEERE heeft Zijn troon in de hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk heerst over alles.

103:20  Looft den HEERE, Zijn engelen! gij krachtige helden, die Zijn woord doet, gehoorzamende de stem Zijns woords.

103:21  Looft den HEERE, al Zijn heirscharen! gij Zijn dienaars, die Zijn welbehagen doet!

103:22  Looft den HEERE, al Zijn werken! aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Loof den HEERE, mijn ziel!

<< Psalmen 102         Psalmen 104 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)