Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 101         Psalmen 103 >>

Psalmen 102

102:1  Een gebed des verdrukten, als hij overstelpt is, en zijn klacht uitstort voor het aangezicht des HEEREN. (:) O HEERE! hoor mijn gebed, en laat mijn geroep tot U komen.

102:2  (:) Verberg Uw aangezicht niet voor mij, neig Uw oor tot mij ten dage mijner benauwdheid; ten dage als ik roep, verhoor mij haastelijk.

102:3  (:) Want mijn dagen zijn vergaan als rook, en mijn gebeenten zijn uitgebrand als een haard.

102:4  (:) Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten.

102:5  (:) Mijn gebeente kleeft aan mijn vlees, vanwege de stem mijns zuchtens.

102:6  (:) Ik ben een roerdomp der woestijn gelijk geworden, ik ben geworden als een steenuil der wildernissen.

102:7  (:) Ik waak, en ben geworden als een eenzame mus op het dak.

102:8  (:) Mijn vijanden smaden mij al den dag; die tegen mij razen, zweren bij mij.

102:9  (:) Want ik eet as als brood, en vermeng mijn drank met tranen.

102:10  (:) Vanwege Uw verstoordheid en Uw groten toorn; want Gij hebt mij verheven, en mij weder nedergeworpen.

102:11  (:) Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw, en ik verdor als gras.

102:12  (:) Maar Gij, HEERE! blijft in eeuwigheid, en Uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Literatuur:

102:13  (:) Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Literatuur:

102:14  (:) Want Uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen, en hebben medelijden met haar gruis. Literatuur:

102:15  (:) Dan zullen de heidenen den Naam des HEEREN vrezen, en alle koningen der aarde Uw heerlijkheid.

102:16  (:) Als de HEERE Sion zal opgebouwd hebben, in Zijn heerlijkheid zal verschenen zijn,

102:17  (:) Zich gewend zal hebben tot het gebed desgenen, die gans ontbloot is, en niet versmaad hebben hunlieder gebed;

102:18  (:) Dat zal geschreven worden voor het navolgende geslacht; en het volk, dat geschapen zal worden, zal den HEERE loven;

102:19  (:) Omdat Hij uit de hoogte Zijns heiligdoms zal hebben nederwaarts gezien; dat de HEERE uit den hemel op de aarde geschouwd zal hebben;

102:20  (:) Om het zuchten der gevangenen te horen, om los te maken de kinderen des doods;

102:21  (:) Opdat men den Naam des HEEREN vertelle te Sion, en Zijn lof te Jeruzalem;

102:22  (:) Wanneer de volken samen zullen vergaderd worden, ook de koninkrijken, om den HEERE te dienen.

102:23  (:) Hij heeft mijn kracht op den weg ter neder gedrukt; mijn dagen heeft Hij verkort.

102:24  (:) Ik zeide: Mijn God! neem mij niet weg in het midden mijner dagen; Uw jaren zijn van geslacht tot geslacht.

102:25  (:) Gij hebt voormaals de aarde gegrond, en de hemelen zijn het werk Uwer handen; Literatuur:


Preken
Het einde  

102:26  (:) Die zullen vergaan, maar Gij zult staande blijven; en zij alle zullen als een kleed verouden; Gij zult ze veranderen als een gewaad, en zij zullen veranderd zijn. Literatuur:


Preken
Het einde  

102:27  (:) Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geeindigd worden. Literatuur:


Preken
Het einde  

102:28  (:) De kinderen Uwer knechten zullen wonen, en hun zaad zal voor Uw aangezicht bevestigd worden.

<< Psalmen 101         Psalmen 103 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)