Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Leviticus 8         Leviticus 10 >>

Psalmen 99

99:1  De HEERE regeert, dat de volken beven; Hij zit tussen de cherubim; de aarde bewege zich.

99:2  De HEERE is groot in Sion, en Hij is hoog boven alle volken.

99:3  Dat zij Uw groten en vreselijken Naam loven, die heilig is;

99:4  En de sterkte des Konings, die het recht lief heeft. Gij hebt billijkheden bevestigd, Gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jakob.

99:5  Verheft den HEERE, onzen God, en buigt u neder voor de voetbank Zijner voeten; Hij is heilig!

99:6  Mozes en Aaron waren onder Zijn priesters, en Samuel onder de aanroepers Zijns Naams; zij riepen tot den HEERE, en Hij verhoorde hen.

99:7  Hij sprak tot hen in een wolkkolom; zij hebben Zijn getuigenissen onderhouden, en de inzettingen, die Hij hun gegeven had.

99:8  O HEERE, onze God! Gij hebt hen verhoord, Gij zijt hun geweest een vergevend God, hoewel wraak doende over hun daden.

99:9  Verheft den HEERE, onzen God, en buigt u voor den berg Zijner heiligheid; want de HEERE, onze God, is heilig. Literatuur:

<< Leviticus 8         Leviticus 10 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)