Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 97         Psalmen 99 >>

Psalmen 98

98:1  Een psalm. Zingt den HEERE een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven.

98:2  De HEERE heeft Zijn heil bekend gemaakt; Hij heeft Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen.

98:3  Hij is gedachtig geweest Zijner goedertierenheid, en Zijner waarheid aan het huis Israels; en al de einden der aarde hebben gezien het heil onzes Gods.

98:4  Juicht den HEERE, gij ganse aarde! roept uit van vreugde, en zingt vrolijk, en psalmzingt.

98:5  Psalmzingt den HEERE met de harp, met de harp en met de stem des gezangs,

98:6  Met trompetten en bazuinengeklank; juicht voor het aangezicht des Konings, des HEEREN.

98:7  De zee bruise met haar volheid, de wereld met degenen, die daarin wonen.

98:8  Dat de rivieren met de handen klappen, dat tegelijk de gebergten vreugde bedrijven, Literatuur:

98:9  Voor het aangezicht des HEEREN, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken in alle rechtmatigheid. Literatuur:

<< Psalmen 97         Psalmen 99 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)