Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 94         Psalmen 96 >>

Psalmen 95

95:1  Komt, laat ons den HEERE vrolijk zingen; laat ons juichen den Rotssteen onzes heils.

95:2  Laat ons Zijn aangezicht tegemoet gaan met lof; laat ons Hem juichen met psalmen.

95:3  Want de HEERE is een groot God; ja, een groot Koning boven alle goden;

95:4  In Wiens hand de diepste plaatsen der aarde zijn, en de hoogten der bergen zijn Zijne;

95:5  Wiens ook de zee is, want Hij heeft ze gemaakt; en Zijn handen hebben het droge geformeerd.

95:6  Komt, laat ons aanbidden en nederbukken; laat ons knielen voor den HEERE, Die ons gemaakt heeft.

95:7  Want Hij is onze God, en wij zijn het volk Zijner weide, en de schapen Zijner hand. Heden, zo gij Zijn stem hoort, Literatuur:

95:8  Verhardt uw hart niet, gelijk te Meriba, gelijk ten dage van Massa in de woestijn; Literatuur:

95:9  Waar Mij uw vaders verzochten, Mij beproefden, ook Mijn werk zagen. Literatuur:

95:10  Veertig jaren heb Ik verdriet gehad aan dit geslacht, en heb gezegd: Zij zijn een volk, dwalende van hart, en zij kennen Mijn wegen niet. Literatuur:

95:11  Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Zo zij in Mijn rust zullen ingaan! Literatuur:

<< Psalmen 94         Psalmen 96 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)