Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 93         Psalmen 95 >>

Psalmen 94

94:1  O God der wraken! o HEERE, God der wraken! verschijn blinkende.

94:2  Gij, Rechter der aarde! verhef U; breng vergelding weder over de hovaardigen.

94:3  Hoe lang zullen de goddelozen, o HEERE! hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen?

94:4  Uitgieten? hard spreken? alle werkers der ongerechtigheid zich beroemen?

94:5  O HEERE! zij verbrijzelen Uw volk, en zij verdrukken Uw erfdeel.

94:6  De weduwe en den vreemdeling doden zij, en zij vermoorden de wezen.

94:7  En zeggen: De HEERE ziet het niet, en de God van Jakob merkt het niet.

94:8  Aanmerkt, gij onvernuftigen onder het volk! en gij dwazen! wanneer zult gij verstandig worden?

94:9  Zou Hij, Die het oor plant, niet horen? zou Hij, Die het oog formeert, niet aanschouwen?

94:10  Zou Hij, Die de heidenen tuchtigt, niet straffen, Hij, Die den mens wetenschap leert?

94:11  De HEERE weet de gedachten des mensen, dat zij ijdelheid zijn.

94:12  Welgelukzalig is de man, o HEERE! dien Gij tuchtigt, en dien Gij leert uit Uw wet,

94:13  Om hem rust te geven van de kwade dagen; totdat de kuil voor den goddeloze gegraven wordt.

94:14  Want de HEERE zal Zijn volk niet begeven, en Hij zal Zijn erve niet verlaten.

94:15  Want het oordeel zal wederkeren tot de gerechtigheid; en alle oprechten van hart zullen hetzelve navolgen.

94:16  Wie zal voor mij staan tegen de boosdoeners? Wie zal zich voor mij stellen tegen de werkers der ongerechtigheid?

94:17  Ten ware dat de HEERE mij een Hulp geweest ware, mijn ziel had bijna in de stilte gewoond.

94:18  Als ik zeide: Mijn voet wankelt; Uw goedertierenheid, o HEERE! ondersteunde mij.

94:19  Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben Uw vertroostingen mijn ziel verkwikt.

94:20  Zou zich de stoel der schadelijkheden met U vergezelschappen, die moeite verdicht bij inzetting?

94:21  Zij rotten zich samen tegen de ziel des rechtvaardigen, en zij verdoemen onschuldig bloed.

94:22  Doch de HEERE is mij geweest tot een Hoog Vertrek, en mijn God tot een Steenrots mijner toevlucht.

94:23  En Hij zal hun ongerechtigheid op hen doen wederkeren, en Hij zal hen in hun boosheid verdelgen; de HEERE, onze God, zal hen verdelgen.

<< Psalmen 93         Psalmen 95 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)