Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 91         Psalmen 93 >>

Psalmen 92

92:1  Een psalm, een lied, op den sabbatdag. (:) Het is goed, dat men den HEERE love, en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste!

92:2  (:) Dat men in den morgenstond Uw goedertierenheid verkondige, en Uw getrouwheid in de nachten;

92:3  (:) Op het tiensnarig instrument en op de luit, met een voorbedacht lied op de harp.

92:4  (:) Want Gij hebt mij verblijd, HEERE! met Uw daden, ik zal juichen over de werken Uwer handen.

92:5  (:) O HEERE! hoe groot zijn Uw werken! zeer diep zijn Uw gedachten. Literatuur:

92:6  (:) Een onvernuftig man weet er niet van, en een dwaas verstaat ditzelve niet; Literatuur:

92:7  (:) Dat de goddelozen groeien als het kruid, en al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Literatuur:

92:8  (:) Maar Gij zijt de Allerhoogste in eeuwigheid de HEERE! Literatuur:

92:9  (:) Want zie, Uw vijanden, o HEERE! want zie, Uw vijanden zullen vergaan; al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden.

92:10  (:) Maar Gij zult mijn hoorn verhogen, gelijk eens eenhoorns; ik ben met verse olie overgoten.

92:11  (:) En mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen; mijn oren zullen het horen, aangaande de boosdoeners, die tegen mij opstaan.

92:12  (:) De rechtvaardige zal groeien als een palmboom; hij zal wassen als een cederboom op Libanon.

92:13  (:) Die in het huis des HEEREN geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods.

92:14  (:) In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn,

92:15  (:) Om te verkondigen, dat de HEERE recht is; Hij is mijn Rotssteen, en in Hem is geen onrecht.

<< Psalmen 91         Psalmen 93 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)