Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Exodus 40         Leviticus 2 >>

Psalmen 91

91:1  Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.

91:2  Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!

91:3  Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie.

91:4  Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar.

91:5  Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt;

91:6  Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest.

91:7  Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken.

91:8  Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien.

91:9  Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek;

91:10  U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen.

91:11  Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Literatuur:

91:12  Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Literatuur:

91:13  Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den draak vertreden.

91:14  Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam.

91:15  Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken.

91:16  Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.

<< Exodus 40         Leviticus 2 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)