Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 89         Psalmen 91 >>

Psalmen 90

90:1  Een gebed van Mozes, den man Gods. HEERE! Gij zijt ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht.

90:2  Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.

90:3  Gij doet den mens wederkeren tot verbrijzeling, en zegt: Keert weder, gij mensenkinderen!

90:4  Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwaak.

90:5  Gij overstroomt hen; zij zijn gelijk een slaap; in den morgenstond zijn zij gelijk het gras, dat verandert;

90:6  In den morgenstond bloeit het, en het verandert; des avonds wordt het afgesneden, en het verdort.

90:7  Want wij vergaan door Uw toorn; en door Uw grimmigheid worden wij verschrikt.

90:8  Gij stelt onze ongerechtigheden voor U, onze heimelijke zonden in het licht Uws aanschijns.

90:9  Want al onze dagen gaan henen door Uw verbolgenheid; wij brengen onze jaren door als een gedachte.

90:10  Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, of, zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren; en het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen.

90:11  Wie kent de sterkte Uws toorns, en Uw verbolgenheid, naardat Gij te vrezen zijt?

90:12  Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Literatuur:

90:13  Keer weder, HEERE! tot hoe lange? en het berouwe U over Uw knechten.

90:14  Verzadig ons in den morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen. Literatuur:

90:15  Verblijd ons naar de dagen, in dewelke Gij ons gedrukt hebt, naar de jaren, in dewelke wij het kwaad gezien hebben. Literatuur:

90:16  Laat Uw werk aan Uw knechten gezien worden, en Uw heerlijkheid over hun kinderen. Literatuur:

90:17  En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods; zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.

<< Psalmen 89         Psalmen 91 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)