Selecteer vers


Voer vers in


(b.v. johannes 8 32)

<< Psalmen 88         Psalmen 90 >>

Psalmen 89

89:1  Een onderwijzing van Ethan, den Ezrahiet. (:) Ik zal de goedertierenheid des HEEREN eeuwiglijk zingen; ik zal Uw waarheid met mijn mond bekend maken, van geslacht tot geslacht.

89:2  (:) Want ik heb gezegd: Uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden; in de hemelen zelve hebt Gij Uw waarheid bevestigd, zeggende:

89:3  (:) Ik heb een verbond gemaakt met Mijn uitverkorene; Ik heb Mijn knecht David gezworen:

89:4  (:) Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen, en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Sela.

89:5  (:) Dies loven de hemelen Uw wonderen, o HEERE! ook is Uw getrouwheid in de gemeente der heiligen.

89:6  (:) Want wie mag in den hemel tegen den HEERE geschat worden? Wie is den HEERE gelijk, onder de kinderen der sterken?

89:7  (:) God is grotelijks geducht in den raad der heiligen, en vreselijk boven allen, die rondom Hem zijn. Literatuur:

89:8  (:) O HEERE, God der heirscharen! wie is als Gij, grootmachtig, o HEERE! en Uw getrouwheid is rondom U. Literatuur:

89:9  (:) Gij heerst over de opgeblazenheid der zee; wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt Gij ze.

89:10  (:) Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene; Gij hebt Uw vijanden verstrooid met den arm Uwer sterkte.

89:11  (:) De hemel is Uwe, ook is de aarde Uwe; de wereld en haar volheid, die hebt Gij gegrond.

89:12  (:) Het noorden en het zuiden, die hebt Gij geschapen; Thabor en Hermon juichen in Uw Naam.

89:13  (:) Gij hebt een arm met macht; Uw hand is sterk, Uw rechterhand is hoog.

89:14  (:) Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Uws troons; goedertierenheid en waarheid gaan voor Uw aanschijn henen.

89:15  (:) Welgelukzalig is het volk, hetwelk het geklank kent; o HEERE! zij zullen in het licht Uws aanschijns wandelen.

89:16  (:) Zij zullen zich den gansen dag verheugen in Uw Naam, en door Uw gerechtigheid verhoogd worden.

89:17  (:) Want Gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte; en door Uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden.

89:18  (:) Want ons schild is van den HEERE, en onze koning is van den Heilige Israels.

89:19  (:) Toen hebt Gij in een gezicht gesproken van Uw heilige, en gezegd: Ik heb hulp besteld bij een held; Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Literatuur:

89:20  (:) Ik heb David, Mijn knecht, gevonden; met Mijn heilige olie heb Ik hem gezalfd; Literatuur:

89:21  (:) Met welken Mijn hand vast blijven zal; ook zal hem Mijn arm versterken. Literatuur:

89:22  (:) De vijand zal hem niet dringen, en de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. Literatuur:

89:23  (:) Maar Ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht, en die hem haten, zal Ik plagen. Literatuur:

89:24  (:) En Mijn getrouwheid en Mijn goedertierenheid zullen met hem zijn; en zijn hoorn zal in Mijn Naam verhoogd worden. Literatuur:

89:25  (:) En Ik zal zijn hand in de zee zetten, en zijn rechterhand in de rivieren. Literatuur:

89:26  (:) Hij zal Mij noemen: Gij zijt mijn Vader! mijn God, en de Rotssteen mijns heils! Literatuur:

89:27  (:) Ook zal Ik hem ten eerstgeborenen zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Literatuur:

89:28  (:) Ik zal hem Mijn goedertierenheid in eeuwigheid houden, en Mijn verbond zal hem vast blijven. Literatuur:

89:29  (:) En Ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten, en zijn troon als de dagen der hemelen. Literatuur:

89:30  (:) Indien zijn kinderen Mijn wet verlaten, en in Mijn rechten niet wandelen; Literatuur:

89:31  (:) Indien zij Mijn inzettingen ontheiligen, en Mijn geboden niet houden; Literatuur:

89:32  (:) Zo zal Ik hun overtreding met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen. Literatuur:

89:33  (:) Maar Mijn goedertierenheid zal Ik van hem niet wegnemen, en in Mijn getrouwheid niet feilen. Literatuur:

89:34  (:) Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen, en hetgeen uit Mijn lippen gegaan is, zal Ik niet veranderen. Literatuur:

89:35  (:) Ik heb eens gezworen bij Mijn heiligheid: Zo Ik aan David liege! Literatuur:

89:36  (:) Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn, en zijn troon zal voor Mij zijn gelijk de zon. Literatuur:

89:37  (:) Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden, gelijk de maan; en de Getuige in den hemel is getrouw. Sela. Literatuur:

89:38  (:) Maar Gij hebt hem verstoten en verworpen; Gij zijt verbolgen geworden tegen Uw gezalfde. Literatuur:

89:39  (:) Gij hebt het verbond Uws knechts te niet gedaan; Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde.

89:40  (:) Gij hebt al zijn muren doorgebroken; Gij hebt zijn vestingen nedergeworpen.

89:41  (:) Allen, die den weg voorbijgingen, hebben hem beroofd; zijn naburen is hij tot een smaad geweest.

89:42  (:) Gij hebt de rechterhand zijner wederpartijders verhoogd; Gij hebt al zijn vijanden verblijd.

89:43  (:) Gij hebt ook de scherpte zijns zwaards omgekeerd, en hebt hem niet staande gehouden in den strijd.

89:44  (:) Gij hebt zijn schoonheid doen ophouden; en Gij hebt zijn troon ter aarde nedergestoten.

89:45  (:) Gij hebt de dagen zijner jeugd verkort; Gij hebt hem met schaamte overdekt. Sela.

89:46  (:) Hoe lang, o HEERE! zult Gij U steeds verbergen, zal Uw grimmigheid branden als een vuur?

89:47  (:) Gedenk van hoedanige eeuw ik ben; waarom zoudt Gij aller mensenkinderen tevergeefs geschapen hebben?

89:48  (:) Wat man leeft er, die den dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld des grafs? Sela.

89:49  (:) HEERE! waar zijn Uw vorige goedertierenheden, die Gij David gezworen hebt bij Uw trouw?

89:50  (:) Gedenk, HEERE! aan den smaad Uwer knechten, dien ik in mijn boezem draag, van alle grote volken.

89:51  (:) Waarmede, o HEERE! Uw vijanden smaden, waarmede zij de voetstappen Uws gezalfden smaden.

89:52  (:) Geloofd zij de HEERE in eeuwigheid! Amen, ja, amen.

<< Psalmen 88         Psalmen 90 >>

Email deze pagina
E-mail aan:
Uw e-mailadres:
Commentaar:  (naar keuze)